Hållbarhet

Så här arbetar SISAB med hållbarhet, en ständigt aktuell och mycket angelägen fråga.

Aktivt miljöengagemang

De nationella miljömålen och miljökraven från Stockholms stad ger inriktningen för SISAB:s miljöarbete. Vi arbetar fortlöpande med att bryta ner de nationella och kommunala miljömålen till åtaganden på företagsnivå. Vi engagerar oss i såväl yttre miljöfrågor, t.ex. energi och klimatpåverkan, som i inomhusmiljöfrågor. SISAB värnar starkt om en sund inomhusmiljö i skolor och förskolor.

Genom vårt långsiktiga arbete med inomhusmiljön eftersträvar vi att barns hälsa förbättras. Forskningsstudier visar att astma och allergi hos barn kontinuerligt ökar. För att inte bidra till den utvecklingen prioriterar SISAB beprövade byggmetoder och byggnadsmaterial liksom kunniga, starkt engagerade medarbetare.

Trygghet och trivsel

Vi skapar pedagogiska miljöer med långsiktig miljöhänsyn, kvalitet och sund ekonomi. Hyran utgår från självkostnadsprincipen.

Trygghet är en mycket viktig fråga för oss och vi bedriver enträget ett systematiskt arbete för brandskydd och mot skadegörelse.

Vid om- och nybyggnad har vi ett stort kunnande om ändamålsenliga och beprövade lokallösningar som ger både en god inomhusmiljö och arbetsmiljö. Vi vill även underlätta våra hyresgästers egna miljöarbete såsom till exempel energisparande och källsortering. Till hjälp erbjuder vi därför vägledning i form av anvisningar , goda exempel och informationsmaterial.

Vi har beslutat att certifiera all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnad och SISAB är medlem i Swedish Green Building Council (SGBC).