Farliga ämnen

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Innebörden är bland annat att fasa ut miljöstörande och hälsopåverkande ämnen ur byggnader och omgivning. SISAB har som mål att fasa ut farliga ämnen ur våra byggnader.

Vi har prioriterat utfasning av kemiska byggprodukter, t.ex. färg, lim och fogmassor, som innehåller de ämnen som kallas för CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) och PBT-ämnen (persistenta, biackumulerbara och toxiska). För att systematiskt avveckla kemiska byggprodukter som innehåller ohälsosamma ämnen från vårt fastighetsbestånd använder vi Byggvarubedömningens kriterier och bedömningsmall. Byggvarubedömningen är ett branschanpassat system för miljöbedömning av byggvaror.

Sedan 2008 arbetar SISAB även med att fasa ut farliga ämnen ur andra produktgrupper. Även i detta sammanhang använder SISAB Byggvarubedömningens kriterier och bedömningsmall. SISAB och övriga företag som står bakom Byggvarubedömningen har som målsättning att fasa ut farliga ämnen ur alla produktgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen. Detta är dock inte möjligt att göra omedelbart. Vi arbetar långsiktigt och kommer att prioritera vissa grupper för att successivt utveckla miljöanpassningen av alla byggvarugrupper.

PCB och radon

PCB och radon är två av de ämnen som är hälso- och miljöpåverkande. För dessa ämnen finns lagkrav för sanering och avveckling.

Vi har inventerat PCB och radon i vårt befintliga fastighetsbestånd. För de fastigheter där dessa ämnen finns har vi tagit fram en handlingsplan. Vi ser idag att vi kommer att sanera i takt med vad lagkraven anger.