Miljöprogram

SISAB strävar efter ett långsiktigt miljöarbete och arbetar med treåriga miljöprogram. Programmen är indelade i olika målområden. Målen och uppföljningsmåtten är valda med utgångspunkt från nationella och kommunala miljömål samt bolagets egen inriktning.

SISAB:s målområden

Våra målområden är:

  • Hållbar energianvändning
  • Miljöanpassade transporter
  • Hållbar mark- och vattenanvändning
  • Resurseffektiva kretslopp
  • Giftfritt Stockholm
  • Sund inomhusmiljö

Uppföljning

Varje år gör vi en uppföljning av SISAB:s miljöarbete under det gångna året. Föregående års miljöredovisning är godkänd av styrelsen liksom miljöprogrammet för den kommande treårsperioden, och har även redovisats till staden. Sedan 2014 ingår miljöredovisningen i SISAB:s årsredovisning.