Förvaltningsberättelse

SISAB äger och förvaltar huvuddelen av Stockholms för-, grund och gymnasieskolbyggnader. Den totala ytan uppgick vid årsskiftet till 1 764 778 kvadratmeter och vakansgraden var cirka 1 procent. Stockholms stad hyr 85 procent av ytan.

Beståndet återfinns på 596 fastigheter, flertalet upplåtna med tomträtt under 60 år. 292 av våra fastigheter innehåller hyreskontrakt för kommunala förskolor, 178 kommunala grundskolor och 22 kommunala gymnasier. I SISAB:s fastigheter finns också 35 friskolor och 85 förskolor med privata anordnare samt ett fåtal kommersiella lokaler, bostäder och garage.

På sid. 51 och framåt i årsredovisningen hittar du förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Här hittar du också några nyckeltal.

Nyckeltal 2016  2015  2014
Rörelseintäkter, mkr 2194 2167 2060
Rörelseresultat, mkr 179 216 238
Resultat efter finansnetto 15 10  17
Avkastning totalt kapital, % 1 2  2
Soliditet, % 2 3  3
Räntetäckningsgrad, ggr 1 1  1
Balansomslutning, mkr 13301 11978 11046 
Bruttoinvesteringar, mkr 1885 1461 893
Avskrivningar, mkr -603 -514 -471
Medelantalet årsarbetare 182 169 161