Gestaltning enligt SISAB

SISAB vill påverka stadsbilden aktivt och verka för skolor som håller i (minst) hundra år. Elevernas behov ska stå i centrum vid utformningen. Med en gestaltningsanvisning för varje byggprojekt höjer vi kompetensnivån och tydliggör målbilden.

Stockholms skolbyggnader har arkitekturhistoriskt fått utmärka sig i stadsväven på samma sätt som kyrkor och andra symboliskt viktiga byggnader och har haft en flexibel brukskvalitet som även möjliggjort annan användning.

God arkitektur är viktigt i en allt tätare stadsbild där stora byggnader uppförs. Ökad kunskap om gestaltning av skolor och förskolor bidrar till en bättre vardagsmiljö för barnen och till en hållbar samhällsutveckling.

Ett medvetet arbete med utformning av nya skolor och förskolor underlättar dialog och samarbete inom staden, vilket förenklar planeringsprocessen avsevärt. Tidigt samarbete mellan stadens olika förvaltningar och synergieffekter ger bättre förutsättningar för goda arkitektektoniska lösningar som håller tids- och kostnadsramar.

Idag ser vi ofta kortsiktiga lösningar för att snabbt kunna placera elever i någon form av lokaler. Stadens målsättning är att både permanenta och tillfälliga skol- och förskolelokaler ska ha hög arkitektonisk kvalitet såväl exteriört som interiört. Barnens och elevernas behov ska stå i centrum vid utformningen. Byggnader som står sig över tid är vårt mål.

Enklare process och bättre resultat med ökade kunskaper

Därför är det viktigt med en medveten utformning inom projektets ekonomiska ramar. Med en gestaltningsidé, ett arkitektoniskt formspråk eller tema, som man håller fast vid genom hela projektet ges förutsättningar för ett starkt intryck. God design signalerar bra nivå på undervisningen, utan att det för den skull behöver kosta mer.

För att uppnå detta har SISAB tagit fram en anvisning för gestaltning och funktion och beslutat att varje byggprojekt i enlighet med denna ska ha en dokumenterad gestaltningsidé. Gestaltningsidén stäms av vid gestaltningsmöten med anvisningsansvarig. Vi har även tagit fram en rådgivande referens för gestaltning.

Länkar
Till SISAB:s anvisning för gestaltning och funktion
Till SISAB:s referens för gestaltning
Om SISAB:s anvisningar och referenser