Arkitektonisk gestaltning mer än estetik

Ökad kunskap om gestaltning av skolor och förskolor bidrar till en bättre vardagsmiljö för barnen och till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå goda arkitekturlösningar inom krassa ramar ska varje byggprojekt ha en dokumenterad gestaltningsidé.

Stockholms skolbyggnader har arkitekturhistoriskt fått utmärka sig i stadsväven på samma sätt som kyrkor och andra symboliskt viktiga byggnader. Fast att bygga bra skolor handlar självklart om mycket mer än estetik.

– Gestaltning handlar om så mycket. Framför allt om hur man organiserar en skol- eller förskolemiljö för att passa verksamheten som ska bedrivas där eller hur man skapar pedagogiska miljöer, säger Anni Björkskog, arkitekt på SISAB.

Samordning viktigt

Många intressenter är inblandade när en skola ska byggas och det krävs mycket samordning och hårt arbete för oss och våra samarbetspartners för att få ihop alla bitar.

I innerstadslägen kan det vara frestande att bygga på höjden då det är ont om tomtmark, samtidigt som det visar sig att en skolbyggnad med alltför många våningar innebär många och långa trappor. Detta kan skapa problem i vardagen, speciellt när lokalerna byggs för mindre barn.

Gestaltningsanvisning för god skolarkitektur

Ett medvetet arbete med utformning av nya skolor och förskolor underlättar dialog och samarbete inom staden, vilket förenklar planeringsprocessen när en skola ska byggas, byggas till eller om. Tidigt samarbete mellan stadens olika förvaltningar ger bättre förutsättningar för goda arkitektoniska lösningar som håller tids- och kostnadsramar.

För att uppnå detta har SISAB tagit fram en anvisning för gestaltning och funktion och beslutat att varje byggprojekt i enlighet med denna ska ha en dokumenterad gestaltningsidé. Vi har även tagit fram goda exempel på gestaltning.

– Gestaltningsanvisningen är ett levande dokument som vi uppdaterar vartefter och innebär att vi kan stärka de arkitekter vi anlitar för att rita våra skolor. Anvisningarna innehåller konkreta ”checklistor” för vad man bör tänka på när man ritar en skola. Den tar exempelvis upp allt från utformning av skolgårdar, fasadmaterial och solavskärmning till ljud- och ljusmiljö och brandsäkerhetsaspekter, avslutar Anni Björkskog.