Skoltak - en potential för solceller och växtbäddar?

I direktiven från våra ägare, Stockholms stads ledning, står bland annat att vi ska se över möjligheterna att installera solenergi eller plantera grönska på skolbyggnaders tak och fasader. Det är vi i färd med att göra.

SISAB TESTAR SOLCELLER PÅ SKOLTAK

 

Vi bedriver ett utvecklingsprojekt för att utreda möjligheter att investera i solcellsanläggningar på skoltak.

Två solcellsanläggningar har installerats på platta eller lutande tak mot syd eller sydost. Projektet genomförs på Kvickentorpsskolan och Thorildplans gymnasium (på bild ovan).

Utvärderingen av energiutvinningen kan göras först då det gått en sommar. I vilken utsträckning som solceller också bidrar till minskade koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv beror på hur tillverkningen sker och vilken typ av material som används.

 

 

NJA TILL GRÖNA TAK

 

Gott exempel på grönt tak, Nybohovsbacken.

SISAB ser över möjligheterna att anlägga gröna tak. Det finns både fördelar och nackdelar med gröna tak. Bland fördelarna nämns ofta ett antal miljövinster som exempelvis takens isolereffekt under vintern, växternas förmåga att ta upp nederbörd samt rena luft, men argumenten är inte fullständigt utredda.

Som förvaltare av stockholmarnas skattepengar är det också viktigt att utvärdera de ökade kostnaderna som uppstår i samband med den här typen av takbeläggningar. Det gröna taket kräver nämligen mer skötsel jämfört med ett vanligt tak. Dessutom krävs specialistkompetens vid snöskottning för att inte skada växtbädden. Därför är det viktigt att ta ställning till syftet med det gröna taket i varje enskilt projekt.

Stadens försäkringsbolag avråder från att anlägga gröna tak, eftersom risken för skadegörelse och brand i vissa av stadens områden är stor och det råder tveksamheter ur försäkringssynpunkt.

Slutsats: Vi har för tillfället kommit fram till att inte anlägga gröna tak på skolor och förskolors huvudbyggnader, om det inte är ett direkt önskemål från våra uppdragsgivare.

 

Fakta om gröna tak

Gröna tak är ett samlingsnamn för takbeläggning som består av växter. Gröna tak kan täckas delvis eller helt med växter. Tjockleken eller växtblandningarna på taket varierar från tak till tak beroende på takets lutning. Förra året anlade SISAB två förskolor med gröna tak och ett antal förråd och barnvagnstak.