Förskola Tenö 1

Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 365 m2 BTA.

Den nya förskolan uppförs i två plan med ett vindsplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är
ca 3 920 m2. 

I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stålstomme, HDF-bjälklag, prefab-betongväggar, takstolar, utfackningsväggar, Hiss och bergvärme/frikyla.

Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar.

Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.

Fastigheten ligger strax öster om Farsta centrum och är idag en del av Hästhagens bollplan. I anslutning till fastigheten pågår flera entreprenader där bl.a. Familjebostäder bygger bostadshus och Skanska bygger ut Hästhagens skola. Samordningsmöten med dessa byggaktörer kommer behövas. Befintlig byggväg längs med hästhagens bollplan måste användas för transporter till arbetsområdet och nödvändiga tillstånd för detta ansvarar E för.

The object refers to the new construction of a preschool including ancillary buildings, total area approx. 1,365 m2 BTA.

The new preschool is built on two levels with an attic for installations and contains eight departments and a cooking kitchen. The preschool is about 3,920 m2.

This contract includes a number of turnkey contracts, these are; Steel frame, HDF flooring, prefabricated concrete walls, trusses, unfolding walls, Elevator and rock heating / free cooling.

Scope is stated in the respective discipline's documents.

The new building must not be certified but meet the requirements according to environmental building 3.1, level silver.

The property is located just east of Farsta center and is today part of Hästhagen's ball field. In connection with the property, several contracts are underway, including Familjebostäder is building residential buildings and Skanska is expanding Hästhagen's school. Coordination meetings with these construction actors will be needed. Existing construction road along the horse paddock's ball field must be used for transport to the work area and the necessary permits for this are the responsibility of E.

Projektbeskrivning
Nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 365 m2 BTA. // New construction of a preschool including ancillary buildings, total area approx. 1,365 m2 BTA.
Kategori
Ny förskola
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Jennie Bergh; Diarienr.: 2021-00440
Senast uppdaterad
Loading...