Grimstaskolan Ombyggnad

Projektbeskrivning
Utbyte tekniska system, renovering tillagningskök, planlösningsförändringar, ytskiktsrenovering, dörrbyte, renovering entrépartier och fönster. Ny hiss, radontätning, konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Dränering, markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum, nya ventilationstorn, fettavskiljare, fördröjningsmagasin. Nyby. lastkaj ca 25 m2 , Omb. ca 9280 m2, Beh. tomtarea ca 3000 m2, Skolan evakuerad VT 2023 - VT 2025, Utf.entr. enligt AB04Replacem. of technical systems, renovation of kitchen, floor plan changes, surface layer renovation, new doors, renovation entr. doors and windows. New lift, radon sealing, constructive measures in the frame and joists. Drainage, groundwork, ground shaft and rock shaft partly below ground water level for new fan rooms, new vent towers, grease traps, delay reservoirs.New loading dock approx. 25 m2, Rebuilding approx. 9280 m2, Treated plot area approx. 3000 m2, School evacuated VT 2023 - VT 2025, AB04
Kategori
Ombyggnad
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand; Diarienr: SISAB 2022/474
Senast uppdaterad
Loading...