Ramavtal Skyddsrumsåtgärder

Projektbeskrivning
AFA.21 Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser skyddsrumsåtgärder för skyddsrum i SISAB:s bestånd. I SISAB:s fastighetsbestånd finns idag ca 269 skyddsrum. B har för avsikt att teckna ramavtal med två entreprenörer. Vinnande entreprenör (nr 1) avses som huvudentreprenör. Anbudsgivare med placering nr 2 avropas när nr 1 inte har möjlighet/kapacitet att leverera enligt avtal. Ramavtalet omfattar bl.a. åtgärder i samband och efter besiktningar samt möjlighet att utföra förbesiktningar (statuskontroller) med åtgärder kopplat till dessa. Det kan även bli aktuellt att utföra årlig översyn av skyddsrummen. I avtalet ingår konsulthjälp samt vid behov ingrepp i skyddsrummets stomme som påverkar skyddsrumsfunktionen samt bereda för tillträde inför besiktning. Uppdragsvolymen i ramavtalet uppskattas till ca 8,5 MSEK räknat på hela avtalsperioden.
Kategori
Drift & Underhåll
Bedömd annonsering
Kvartal 1 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Eva Hamberg; Diarienr.: SISAB 2024/149
Senast uppdaterad
Loading...