Slaget om mjölktänderna

Utvärderingar visar att tillgången till skolläkare - och skolöverläkare - har bidragit positivt till att begränsa smittan av Covid-19 i stadens skolor. Faktum är att de enda kommunalt anställda läkarna finns inom skolvärlden.Förr fanns även skoltandläkare.

Kopplingen mellan skolan och ungas välmående är inget nytt utan sträcker sig långt tillbaka i historien. Redan i början av 1800-talet skrevs elevernas hälsa och hygien in i skolordningen. Och inom kort fanns skolläkarmottagningar på de flesta skolor.

I takt med att samhället utvecklades gick också de hälsofrämjande insatserna i skolan från att vara skadereglerande till att vara mer skadeförebyggande. Och ett av de tydligaste exemplen på det är tandvården.

Storsatsning på skoltandvård

Kring år 1900 fanns ofta distriktets tandläkare på eller i anslutning till skolan. Och eftersom bara omkring 1 procent av alla unga hade friska tänder handlade ofta behandlingen om att laga eller avlägsna tänder.

På 1950- och 60-talet spelade skolorna en stor roll i svenskarnas tandhälsa. Det var nämligen här man, i hög utsträckning, placerade folktandvårdsmottagningarna – mycket för att kunna träffa alla barn som omfattades av den enorma satsning som det innebar att ge gratis tandvård till alla under 14 år.

skoltandlakarmottagning

Skoltandläkaren i Örby skola 1952. Bertil Nilsson och Rut Widén undersöker en patient. Foto ur Stockholmskällan/Stockholms stadsarkiv, okänd fotograf. 

Under flera årtionden var skoltandläkarmottagningen ett standardinslag i skolans lokaler och som mest hade fler än hundra av SISAB:s skolor tandläkare. Detta visade sig inte minst i slutet av 1980-talet när skoltandvården var ett minne blott. Då gjordes en stor insats för att sanera de kemikalier och i synnerhet det kvicksilver som spolats ut via avloppen från mottagningarna. Spårhundar användes för att nosa rätt på de största ansamlingarna och på vissa fastigheter samlades kilovis med kvicksilver in från avloppen.

Idag har idrott och hälsa en given plats i läroplanen. Och även om tandläkarna är borta så spelar de förebyggande insatserna som görs för ungas välbefinnande fortfarande en stor roll. För ingen annanstans i samhället har vi möjlighet att möta alla barn och ge alla samma förutsättningar som i skolans lokaler.

 

#sisabstories

Loading...