Så här lämnar du anbud till SISAB

Var hittar jag förfrågningsunderlaget?

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras i upphandlingsportalen Visma Opic genom upphandlingsverktyget TendSign. För att komma till våra upphandlingar, gör så här:

  • Klicka på "Pågående upphandlingar".
  • Klicka sedan på "Mer detaljer" vid den upphandling du är intresserad av.
  • Klicka därefter på "Förfrågningsunderlag och kompletteringar" för att nå förfrågningsunderlaget. Då kommer du till TendSign där du loggar in alternativt registrerar dig, ifall det är första gången du besöker TendSign.

Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisations-nummer. Mer info om villkoren finns på Visma Opic:s hemsida: http://www.tendsign.com/lamna-anbud/

TendSign:s support för anbudslämnare/leverantör: Telefon: 013-47 47 520.

Våra förfrågningsunderlag ligger digitalt i "Pärmen" som nås via TendSign. I Pärmen kan du titta på handlingarna i förfrågningsunderlaget och välja att själv skriva ut alla dokument från din egen dator eller beställa dem från Arkitektkopia. SISAB betalar för en (1) pappersomgång förutsatt att du följer instruktionerna i Administrativa föreskrifter, AF-delen. Vill du ha ytterligare omgångar betalar du för dessa själv.

Hur får jag reda på om det har skickats ut kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) under anbudstiden?

När du går in i TendSign för att titta på våra annonser och förfrågningsunderlag registreras du med hjälp av den e-postadress som du anger. När ett KFU har publicerats sänder vi information till dig i form av ett mejl med en länk till annonsen och vidare till KFU:et.

Kontrollera därför med jämna mellanrum din e-post så att du inte missar någon information.

Förfrågningsunderlaget är oklart, vem kan svara på frågor?

I Administrativa föreskrifter, AF-delen, finns angivet en handläggare under anbudstiden (kod AFA.121). Denna handläggare tar emot frågor, tar reda på svar och ser till att alla anbudsräknare får samma information. Vi ser helst att du ställer dina frågor skriftligen via "frågor och svar"-funktionen i TendSign, men även e-post till handläggaren går bra.

Ifall du hittar oklarheter i förfrågningsunderlaget så ta kontakt med handläggaren så fort som möjligt under anbudstiden. Får vi in synpunkter i ett tidigt skede kan vi göra förtydliganden eller rättelser i god tid före anbudstidens utgång. Observera att vi ofta vill att frågor ska komma in senast tio dagar före sista anbudsdag, annars kan vi inte garantera att frågan hinner besvaras före anbudstidens utgång.

Vad ska jag ha med i mitt anbud?

För varje enskild upphandling skrivs Administrativa föreskrifter, även kallad AF-del. I den finns angivet bl.a. vilka handlingar som ingår i förfrågnings-underlaget, vilka krav som ställs på anbudsgivaren och vilka bilagor som ska bifogas anbudet. Det är viktigt att du läser igenom AF-delen noga!

Anbud ska alltid lämnas via det elektroniska anbudsformuläret i TendSign. I formuläret framgår vilka uppgifter som efterfrågas och vilka dokument som ska bifogas anbudet. Dokument och bilagor som ska ingå i anbudet skannas och bifogas/laddas upp.

Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 1 till AF-delen; "Anbudets underskrift". Därefter skannas dokumentet och bifogas/laddas upp enligt ovan.

Jag har ingen skanner, hur gör jag då med mina bilagor?

I det fall en anbudsgivare inte har möjlighet att elektroniskt förmedla anbudsbilagor, får dessa istället postas och ska vara SISAB tillhanda senast sista anbudsdag. Själva anbudet lämnas fortfarande i form av det elektroniska anbudsformuläret i TendSign och anbudsgivaren anger däri vilka bilagor som skickas per post.

Anbud som postas till SISAB kommer inte att beaktas/utvärderas.

Kuvert med anbudsbilagor ska innehålla information om avsändare/anbudsgivare och märkas: "Bilagor till anbud dnr: XXXX-2012, XXXskolan".

Skicka (eller lämna in) anbudsbilagor till SISAB:s kontor.

Utanför huvudkontorets entré finns en brevlåda där du kan lämna anbudsbilagor de tider receptionen är obemannad.

När och hur får jag veta om jag har fått uppdraget?

När prövning av anbudsgivare och anbud enligt uppställda krav i AF-delen är klar, fattas beslut om tilldelning. Efter att tilldelningsbeslut har fattats får samtliga anbudsgivare meddelande om "Upplysning om tilldelningsbeslut". Detta meddelande sänds elektroniskt via Tendsign till den e-postadress som angivits vid anbudsgivning. Anbudsgivaren svarar själv för att tilldelning sänds till rätt mottagare.

Något exakt datum för när tilldelningsbeslutet tas kan inte anges i förväg, då prövningen kan ta olika lång tid beroende på upphandlingens art och antal anbud som kommit in. I normalfallet bedöms dock att beslut om tilldelning kan fattas inom ca sex veckor efter anbudstidens utgång.

Kan två eller flera företag lämna anbud tillsammans?

Anbudsgivare får åberopa andra företags ekonomiska eller tekniska/yrkesmässiga kapacitet eller lämna anbud som grupp. Till anbudet ska då bifogas ett av samtliga parter undertecknat samarbetsavtal eller liknande, i vilket företagen klargör sina åtaganden och vilken kapacitet som står till förfogande under den period som avtalet omfattar.