Förstudie

Syftet med förstudieskedet är att definiera projektet och säkerställa dess grundläggande förutsättningar för genomförande.

Här tas alternativa projektförslag fram som sedan analyseras och utvärderas. Det förslag som bäst svarar mot projektets gemensamma målbild väljs. Resultatet av förstudien sammanställs i en förstudierapport. Förstudierapporten utgör underlag för utredningsbeslut på om-, ny- eller tillbyggnationsprojektet som definierats.

Resultat: Förstudierapport

Beslut: Utredningsbeslut alternativt intieringsbeslut, beroende på projektets storlek

Ansvarig för skedet: SISAB i samarbete med Staden

Loading...