Tillgänglighet i våra lokaler

Att en skola ska vara tillgänglig för alla elever och personal som har olika typer av funktionsnedsättningar är självklart. Men få tänker på att en skola också fungerar som en offentlig lokal i andra sammanhang.

Det kan handla om idrottsföreningar som använder gymnastiksalen kvällstid, klassrum som används för kursverksamhet eller matsalar som används som vallokaler. För att inte tala om alla skolavslutningar, luciatåg eller föräldramöten där barnens och ungdomarnas föräldrar besöker skolfastigheten.

Elever och personal ska kunna ta sig till rektorsexpeditionen även om man är rullstolsburen. Likaså ska en synskadad förälder kunna hitta till skolans aula.

En skola för alla

SISAB:s skol- och förskolebestånd består av nytt, gammalt, tillbyggt och ombyggt. Vid nyproduktion och tillbyggnad styr lagkrav och dessa har därför generellt god tillgänglighet. Ovanpå lagkrav ställer Stockholms Stad ytterligare egna krav på tillgänglighet. Tanken med tillgänglighet är att skapa en inkluderande miljö för alla.

I äldre skol- och förskolebyggnader förekommer däremot bl.a. trånga sektioner, nivåskillnader, problematiska akustiska förhållanden mm som påverkar byggnadens tillgänglighet. Målet är att alla oavsett funktionshinder ska kunna hitta till, nå och röra sig i utrymmen som klassas som publika lokaler, oftast rektors- och vaktmästarexpedition, aula, gymnastiksal, matsal och utomhusmiljöer som parkering, entréer och gångvägar. Dessutom anpassas äldre skolor för elever och personal när behov uppstår.

Tillgänglighetsprojektet ”Enkelt avhjälpa hinder”

Det riksomfattande projektet ”Enkelt avhjälpa hinder” grundar sig på en lagändring där Boverket slår fast att i alla befintliga publika lokaler och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas. Satsningen inleddes för ett antal år sedan med en omfattande inventering av SISAB:s skolor; man dokumenterade brister i tillgängligheten och delade in dem i olika åtgärdsnivåer.  

En beställning från Utbildningsförvaltningen för genomförandet av tillgänglighetsanpassningarna av Stockholms hela skolbestånd har gjorts och arbetet med ”Enkelt avhjälpta hinder” är i full gång.

När projektet avslutas ska alla ytor i Stockholms skolor som kan klassas som publika vara tillgängliggjorda. Projektet hanterar ca 15 skolor per år.

Arbetet i verkligheten

Det är ett omfattande arbete som genomförs i stadens skolor.

Tillgänglighetsanpassningar som utförs kan vara bredare dörrar, handikapptoaletter, kontrastmarkeringar i trappor, hörselslingor i golvet i matsalen, ny skyltning utomhus även i blindskrift, automatiska dörröppnare och ramper.

Gymnastiksalar som hyrs ut till idrottsföreningar på kvällar kan nu ta emot alla precis så som tanken är.

Samarbete och kommunikation mellan alla inblandade är avgörande för att verksamheten ska kunna pågå samtidigt som ombyggnad sker.

Hållbara och kostnadseffektiva åtgärder

Att tillgänglighetsanpassa alla Stockholms skolor är en mycket omfattande uppgift och varje fastighet har sina speciella förutsättningar. SISAB strävar efter att hitta så bra lösningar som möjligt i varje fall och samtidigt utveckla generella typlösningar. Typlösningarna kommer även till nytta i SISAB:s övriga projekt.

Om du som hyresgäst vill göra din lokal tillgänglig kan du beställa det arbetet av SISAB.

Loading...