Tillgänglighet i våra lokaler

Att en skola ska vara tillgänglig för alla elever och personal som har olika typer av funktionsnedsättningar är självklart. Men få tänker på att en skola också fungerar som en offentlig lokal i andra sammanhang.

Det kan handla om idrottsföreningar som använder gymnastiksalen kvällstid, klassrum som används för kursverksamhet eller matsalar som används som vallokaler. För att inte tala om alla skolavslutningar, luciatåg eller föräldramöten där barnens och ungdomarnas föräldrar besöker skolfastigheten.

Elever och personal ska kunna ta sig till rektorsexpeditionen även om man är rullstolsburen. Likaså ska en synskadad förälder kunna hitta till skolans aula.

En skola för alla

SISAB:s skol- och förskolebestånd består av nytt, gammalt, tillbyggt och ombyggt. Vid nyproduktion och tillbyggnad styr lagkrav och dessa har därför generellt god tillgänglighet. Ovanpå lagkrav ställer Stockholms Stad ytterligare egna krav på tillgänglighet. Tanken med tillgänglighet är att skapa en inkluderande miljö för alla.

I äldre skol- och förskolebyggnader förekommer däremot bl.a. trånga sektioner, nivåskillnader, problematiska akustiska förhållanden mm som påverkar byggnadens tillgänglighet. Målet är att alla oavsett funktionshinder ska kunna hitta till, nå och röra sig i utrymmen som klassas som publika lokaler, oftast rektors- och vaktmästarexpedition, aula, gymnastiksal, matsal och utomhusmiljöer som parkering, entréer och gångvägar. Dessutom anpassas äldre skolor för elever och personal när behov uppstår.

Arbetet i verkligheten

  • Det är ett omfattande arbete som genomförs i stadens skolor.
  • Tillgänglighetsanpassningar som utförs kan vara bredare dörrar, handikapptoaletter, kontrastmarkeringar i trappor, hörselslingor i golvet i matsalen, ny skyltning utomhus även i blindskrift, automatiska dörröppnare och ramper.
  • Gymnastiksalar som hyrs ut till idrottsföreningar på kvällar kan nu ta emot alla precis så som tanken är.
  • Samarbete och kommunikation mellan alla inblandade är avgörande för att verksamheten ska kunna pågå samtidigt som ombyggnad sker.

Hållbara och kostnadseffektiva åtgärder

Att tillgänglighetsanpassa alla Stockholms skolor är en mycket omfattande uppgift och varje fastighet har sina speciella förutsättningar. SISAB strävar efter att hitta så bra lösningar som möjligt i varje fall och samtidigt utveckla generella typlösningar. Typlösningarna kommer även till nytta i SISAB:s övriga projekt. Om du som hyresgäst vill göra din lokal tillgänglig kan du beställa det arbetet av SISAB.

Tillgänglighetsprojektet HIN, Enkelt avhjälpa hinder

Grundtanken är att alla i samhället ska ha samma möjlighet att gå och handla, besöka en teater eller bara fritt kunna röra sig i staden. Därför har riksdagen beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna vistas i miljön. Kravet på tillgänglighet och användbarhet finns i plan- och bygglagen och i Boverkets byggregler, BBR.

I december 2004 tog KF beslut om ett nytt handikappolitiskt program för Stockholms stad. Ett av inriktningsmålen, att enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, till publika lokaler och på allmänna platser, skulle vara eliminerade senast år 2010. I juni 2006 tog sen Utbildningsnämnden beslut om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i skolornas publika lokaler.

SISAB startade arbetet med att inventera alla våra skolor och förskolor för att tillsammans med Utbildningsförvaltningen som beställare, planera för i vilka etapper och nivåer arbetet skulle utföras. Projektet är uppdelat i etapper om 15 skolor per etapp, totalt 6 etapper. Vi ligger just nu i etapp 3 som avslutas inom kort och hela projektet ska vara klart år 2029. Tre nivåer har definierats där HIN-projektet innefattar för vår del nivå 1 och 2.

Enkelt avhjälpta hinder. Dessa definieras som ombyggnadsåtgärder för att anpassa lokaler som expedition, vaktmästeri, aula, samlingssal, idrottslokaler och matsal samt angöring, parkering och gångvägar.

Åtgärder för publika lokaler. Dessa definieras som ombyggnadsåtgärder för lokaler och omgivning enligt nivå 1, med tillägget att även hiss och RWC (handikapptoalett) ingår.

Åtgärder enligt nybyggnadsstandard. Dessa definieras som att samtliga lokaler är tillgängliga genom förekomst av hiss och RWC samt att individuella anpassningar utefter behov i respektive skola görs. Åtgärder i enlighet med nivå tre utförs normalt i samband med större ombyggnad eller renovering av skola eller del av skola.

Intervjuer - Nytta för Stockholmarna

För att kunna belysa flera sidor av arbetet har vi pratat med personer i olika roller. Från SISAB, Pia Lundgren som är samordnande projektområdeschef och Victor Axgaard, förvaltare på Årstaskolan och sist med inte minst på bild, vaktmästaren på Årstaskolan, Erik Mattsson.

Läs intervjuerna med Pia, Victor och Erik

Exempel på enkelt avhjälpta hinder på Årstaskolan

Fina skyltar med bra kontrastmarkering.

Nedfräst kontrastmarkering även utomhus och synliga upphöjda sinusplattor i gångstråket.

Tydliga skyltar hjälper alla att hitta rätt.

Belysta skyltar ger tydlighet.

Tydlig nedfräst kontrastmarkering vid trappstegen.

Loading...