Schema av projektprocessens skeden.

Projektprocessen

Ett byggnadsprojekt på SISAB genomgår ett antal skeden. Här beskriver vi hur projektprocessen ser ut och reder ut några begrepp.

Nedan följer en beskrivning av projektprocessens olika skeden. Genom att klicka på skedet får du en närmare beskrivning.

Bygg-och beslutsprocess vid ombyggnation eller nybyggnation
(pdf, 174 kb)

TIDIGA SKEDEN

Planering

Planeringen börjar med ett behov eller en idé, långt innan det faktiska byggprojektet startar. SISAB och Staden undersöker tillsammans hur behovet eller idén kan förverkligas och tar fram ett utkast på en gemensam målbild.

Förstudie

Olika alternativ prövas utifrån målbild och behov. Projektets förutsättningar och krav preciseras och målbilden utvecklas. Förstudiehandlingarna utgör underlag för beslut om nästa skede.

ARBETSGÅNG FÖR SISABS BYGGNADSPROJEKT

Utredning

Verksamhetens behov och fastighetens förutsättningar formuleras. Olika intressen balanseras mot varandra för bästa möjliga lösning. Arbetet resulterar i ett underlag för inriktningsbeslut med ett förslag på lösning samt en gemensam målbild.

Förslagshandling

Byggnadens utformning beskrivs och redovisas med fokus
på de tekniska systemen i byggnaden. Skedet resulterar i ett underlag inför genomförandebeslut för projektet. Alla kostnadsdrivande aktiviteter identifieras för att uppskatta kostnaderna för projektet.

Projektering

Lösningen preciseras och  tekniska och arkitektoniska handlingar upprättas. Bygghandlingarna beskriver lokalernas utformning i detalj och utgör en kravspecifikation för produktionsskedet och underlag för upphandling av den entreprenör som kommer att utföra om- eller nybyggnationen.

Produktion

Den planerade om-, ny- eller tillbyggnationen genomförs, från första spadtag till slutbesiktigad byggnad eller lokal.

Projektavslut

Det färdiga projektet lämnas över till hyresgästen/ Utbildningsförvaltningen. Genomförandet, resultatet och hur väl projektet uppfyllt målbilden utvärderas också. Idé har blivit till verklighet och det är dags för inflyttning – äntligen kan eleverna få en ny skola!

Loading...