Hållbara SISAB

Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och ett paradigmskifte i hur vi tar hand om oss och vår planet. SISAB har stor möjlighet att kunna bidra till hållbar utveckling genom vårt uppdrag.

SISAB utvecklar, bygger och förvaltar hållbara utbildningsmiljöer där barn och unga ska kunna lära sig, känna sig trygga och utvecklas som människor. Stockholms utbildningsmiljöer ska ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfaktorer som exempelvis energi, klimat, tillit, biologisk mångfald, trygghet, inkludering, hälsa och cirkularitet. För att komma dit integrerar vi hållbarhet i vår verksamhetsutveckling och arbetar innovativt för att testa nya hållbara lösningar tillsammans och skapar riktningen över hur vi ska jobba.

 

Ikon-Hållbarhet.PNG    Hållbarhetsredovisningen för 2022 (pdf, 7,8 mb)

Klocka.PNG     Årsredovisningen för 2022 (pdf, 6,3 mb)

Man och två barn hand i hand på väg till Kungsholmens grundskola.

Hållbara utbildningsmiljöer

Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både för människorna, miljön och ekonomin. Inomhus och utomhus i våra hållbara utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk mångfald, rörelse och kreativitet betydande faktorer som SISAB arbetar med dagligen. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation. Tillgänglighetskrav gäller alltid i samband med alla ombyggnation och nyproduktion.

SISAB:s fyra hållbara fokusområden

Tre barn i verselvästar springer uppför en trappa.

SISAB och barnkonventionen

Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att barns rättigheter till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet. SISAB beslut:

  1. Att mallen för tjänsteutlåtande har en rubrik kring konsekvenser för barn vid lokalprojekt.
  2. Att konsekvenser för barn är belysta i alla beslutsunderlag.  
  3. Att SISAB aktivt samverkar med utbildnings- förvaltningen samt hur barnkonsekvensanalyser praktiskt implementeras i projekt.
Sommar och barn som leker i lekparken i Bandhagen.

Vi följer stadens miljöprogram

Stockholm är en av Europas främsta miljöstäder och ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. SISAB arbetar efter stadens miljö och klimathandlingsplan.

Miljöprogram och klimathandlingsplan
Vuxna och barn i varselvästar med ryggen emot i ett rum som är en byggarbetsplats.

Förebyggarna

Förebyggarna är ett pilotprojektet som bidrar till en större förståelse och delaktighet mellan byggprojektets och skolans personal samt elever i hopp om att minimera risker för skador och olyckor samt onödiga driftsstopp.

Läs mer om pilotprojektet Förebyggarna
Cirkel som symboliserar de 17 globala målen.

Agenda 2030

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. 2015 skrev världens länder under FN:s globala hållbarhetsmål. De 17 målen utgör en gemensam agenda för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomisk utveckling.

Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål ligger till grund för stadens hållbara utveckling. Under hösten 2020 har SISAB:s uppdrag och aktiviteter kopplats till hur de bidrar till de 17 globala hållbarhetsmålen. Här kan vi se att många av direktiven bidrar till mål 11 gällande hållbara städer och samhällen, och mål 13 kring att Bekämpa klimatförändringarna, och mål 3 rörande God hälsa och välbefinnande.

SISAB:s digitala klimatsmarta nyckelskåp.

Klimatsmart nyckelskåp

SISAB:s digitala nyckelskåp har drastiskt minskat bilåkandet i Stockholm. Nu kan nyckelutlämningar utföras direkt på plats, utan en omväg via SISAB:s huvudkontor.

Detta är en innovativ lösning som spar tid, pengar och framförallt minskar miljöbelastningen som stadens bilåkande står för. Cirka 30 ton CO2 per år sparas in när antalet körningar för entreprenörer minskas. Nycklarna är digitalt kodade och kan endast hämtas ut ur skåpen av personer med ID06 och av SISAB på förhand godkända entreprenörer.

De 17 globala hållbarhetsmålen.

SISAB i innovationsprojekt kring klimatanpassning

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Stockholmshem, Stockholms Universitet och Västerås kommun ska SISAB samarbeta hur man ska arbeta med klimatanpassning. Projektet Multifunktionell urban klimatanpassning har beviljats stöd av Vinnova för klimatanpassning i den byggda miljön. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med naturbaserade multifunktionella åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Mer om stadens klimatanpassningsarbete
Skiss av hur sisab medverkar på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist.

Vi bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Som första kommunala fastighetsbolag bidrog SISAB under vintern 2021 till att stabilisera Stockholms elnät genom att minska uttaget av eleffekt via AI plattformen SOLIDA. Vintern överraskade tidigt med låga temperaturer vilket ledde till ett större behov av kapacitet än vad som kunde levereras i Stockholm, under de kritiska timmarna effektiviserades SISAB:s elbehov.

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen
SOLIDA loggan.

Bättre inomhusmiljö med AI-driftsystemet SOLIDA

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin. SISAB är först ut bland fastighetsbolagen att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI. Det senaste tillägget är att mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.

Mer om SISAB:s uppkopplade inomhusmiljö

Barns tankar om utveckling på Nya Elementars skola (Sida)

SISAB driftar 350 000 kvadratmeter med hjälp av AI - här är resultatet

Loading...