Hållbara SISAB

SISAB utvecklar, bygger och förvaltar hållbara utbildningsmiljöer där barn och unga ska kunna lära sig, känna sig trygga och utvecklas som människor.

SISAB:s hållbarhetsarbete utgår från hur vår verksamhet påverkar omvärlden sett ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Nedan presenteras SISAB:s prioriterade hållbarhetsområden:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskad energianvändning
 • Minskad resursanvändning (ökad cirkularitet och återvinning)
 • Ökad biologisk mångfald och gröna gårdar
 • Trygghet och säkerhet i och runt SISAB:s fastigheter
 • Miljövänliga och hälsosamma materialval
 • Förebyggande arbete mot korruption och mutor
 • Goda arbetsvillkor

En av de största utmaningarna som SISAB, liksom många andra har, är att minska klimatutsläppen. Till 2030 är stadens och SISAB:s mål att halvera klimatutsläppen. Samtidigt måste SISAB:s arbete med att tillhandahålla miljövänliga och hälsosamma utbildningsmiljöer, klimatanpassa fastigheterna, främja biologisk mångfald och säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i hela leverantörskedja fortsätta. Vi behöver hela tiden prioritera och göra kloka val samt arbeta systematiskt och långsiktigt för att minska vår negativa påverkan.

 

Ikon-Hållbarhet.PNG    Hållbarhetsredovisningen för 2022 (pdf, 7,8 mb)

Klocka.PNG     Årsredovisningen för 2022 (pdf, 6,3 mb)

Hållbara utbildningsmiljöer

Hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor utformas för att främja både människa, miljö och ekonomi. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation.

Genom hållbara och smarta lösningar ska vi bidra till att Stockholms barn och unga får bästa möjliga förutsättningar till utbildning.

Tre barn i verselvästar springer uppför en trappa.

SISAB och FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention innehåller en rad rättigheter som gäller för alla barn i hela världen. För SISAB innebär barnkonventionen att ta ansvar för och skapa samt upprätthålla en miljö som främjar barns rättigheter, utveckling och välbefinnande. Vi ska skapa och upprätthålla en trygg och säker miljö för barnen där de kan leka, lära och utvecklas.

 

Sommar och barn som leker i lekparken i Bandhagen.

SISAB följer stadens miljöprogram

Stockholm ska vara en av världens ledande städer inom hållbarhet och klimatomställning. Stadens miljöprogram anger den strategiska inriktningen och slår fast de målområden där stadens utmaningar och påverkan på omvärlden är som störst. Till miljöprogrammet finns flera handlingsplaner som konkretiserar genomförandet för att nå målen

Miljöprogram och klimathandlingsplan
Cirkel som symboliserar de globala målen.

Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Med de Globala Målen har världens ledare förbundit sig att till 2030:

 • avskaffa extrem fattigdom
 • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • främja fred och rättvisa
 • lösa klimatkrisen

Agenda 2030 är ett stöd i utvecklingen av SISAB:s hållbarhetsarbete. Genom att agera lokalt tar SISAB ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling.

Loading...