Vår historia

SISAB bildades 1991 för att renodla förvaltningen av Stockholms skolbyggnader och "skilja på tegelstenar och läroböcker". Fastighetsunderhåll och pedagogik behövde därmed inte längre konkurrera inom samma budget.

I begynnelsen var skolförvaltningen

Till och med 1990 ansvarade skolförvaltningen genom sin byggnadsavdelning för stockholmsskolornas fastighetsunderhåll. Skolförvaltningen styrdes av skolstyrelsen och svarade självfallet även för undervisningsfrågorna. Det fanns sålunda en tveksamhet i förhållandet att skolförvaltningen svarade för såväl pedagogik som fastighetsunderhåll inom samma budget.

1991 bildades SISAB

Den 1 januari 1991 bildades Skolfastigheter i Stockholm AB. Bolaget bildades som en egen juridisk person i förhållande till staden för att ytterligare renodla förvaltningen av skolbyggnaderna. Bolaget startade med 130 anställda och ett skolbestånd med kraftigt eftersatt underhåll. En huvudlinje i bolagets första år var att komma ikapp med detta. Detta arbete har fortsatt, men nu ligger tonvikten på verksamhetsanpassningar.

2005 tillkom förskolorna

Den 1 april 2005 övertog SISAB friliggande förskolefastigheter och personal från Gatu- och Fastighetskontorets Affärsområde barnstugor. Till antalet fastigheter utgör nu förskolorna nästan två tredjedelar av SISAB:s totala fastighetsbestånd – till ytan utgör de dock endast cirka 12%.

2011 SISAB 20 år 

Organisationen genomgick därefter en förändring för att möta det ökande behovet av skol- och förskolelokaler i ett växande Stockholm.

2016 SISAB 25 år

Från en turbulent start med eftersatt underhåll är SISAB ett idag stabilt och välrenommerat företag med ett fastighetsbestånd i ordning. Vårt uppdrag växer i takt med den växande huvudstaden. SISAB blomstrar.

2021 SISAB firar 30 år

30 år i stadens tjänst - vi jubilerar och reflekterar. 

Loading...