Hållbarhetspolicy

SISAB är ett fastighetsbolag inom Stockholms stad med visionen att vara ledande inom utbildningsmiljöer.

Bolagets affärsidé är att med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer forma framtidens Stockholm och ge barn och ungdomar bästa möjliga start. SISAB bidrar till en hållbar utveckling genom att:

Arbeta långsiktigt

 • SISAB:s hållbarhetsarbete är målstyrt, systematiskt och utvärderas löpande.
 • SISAB uppfyller eller överträffar lagstiftning och myndighetskrav för att uppnå långsiktiga hållbarhetskrav.
 • SISAB arbetar affärsmässigt, kostnadseffektivt och ansvarsfullt med stadens medel.
 • SISAB:s gemensamma värderingar ger grunden för bolagets agerande såväl internt som externt.

Ha barn och unga i fokus

 • SISAB tillgodoser stadens behov av skollokaler och ger alla barn och unga jämlika förutsättningar för lek och lärande.
 • SISAB:s lokaler och gårdar är funktionella, säkra och attraktiva och de förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • SISAB utvecklar dialog och aktivt samarbete med sina intressenter för att uppnå ökad kundnöjdhet och utveckla skolans plats i samhället.

Vara en ansvarsfull arbetsgivare och beställare

 • SISAB är en attraktiv arbetsgivare med en företagskultur som präglas av arbetsglädje, stolthet och engagemang för samhällsnyttan.
 • SISAB:s medarbetare uppfattas som affärsmässiga, ansvarstagande och engagerade.
 • SISAB har en inkluderande företagskultur, fri från diskriminering och utanförskap.
 • SISAB ökar fortlöpande medarbetarnas kompetens inom hållbarhetsfrågor.
 • SISAB medverkar till att få fler stockholmare i arbete och verkar för goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan.
 • SISAB ställer hållbarhetskrav på sina samarbetspartners och följer stadens riktlinjer om mutor och representation i alla leverantörskontakter.

Ta ett långsiktigt miljöansvar

 • SISAB arbetar fortlöpande med energieffektivisering och för minskade klimatutsläpp.
 • SISAB prioriterar teknik och beslut som leder till minskad miljöpåverkan vid byggande och förvaltning.
 • SISAB hushåller med råvaror och begränsar användning och spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
Loading...