Kommande upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är beslutade och är planerade för annonsering de närmaste månaderna. Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras.

Om du har frågor som rör våra upphandlingar är du välkommen att mejla oss på inkop@sisab.se.

engelsk flagga.png These are our upcoming procurements. The announcement dates as well as contract descriptions are preliminary and may change. If you have any questions regarding upcoming contracts and projects, contact us at inkop@sisab.se.

Filtrera på
 • Elrevisionsbesiktningar
  Ramavtal för elrevisionsbesiktingar. // Framework agreement for electricity audits.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2023
 • Slättgårdsskolan, Hus K
  Slättgårdsskolan, Hus K avser uppförande av ny huvudbyggnad. //Slättgårdsskolan, Building K refers to the construction of a new main building.
  • Kategori Ny skola
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2023
 • Ramavtal Enkättjänster 2024
  Denna ramavtals upphandling omfattar systemstöd med tillhörande undersökningstjänster för NKI-undersökning och andra operativa mätningar. // This framework agreement's procurement includes system support with associated survey services for CSI survey and other operational measurements.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2023
 • Vällingbyskolan, hus L
  Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering. //The object refers to the new construction of a school building of 3512 square meters BTA (two floors + attic), called House L, at Vällingbyskolan. The building is independent and houses a large kitchen, dining rooms, teaching rooms for adapted primary school group area, administrative areas and technology spaces. The building will form Vällingbyskolan's new main building with an office. The contract includes the associated outdoor environment with i.a. new stairs, ramps, plantings and parking.
  • Kategori Nybyggnation och revovering
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2023
 • Ramavtal konsulttjänster Utvändig målning, fönstermålning samt invändig målning 2023
  Ramavtalsupphandlingen avser utrednings- och projekteringsarbete, projekt-/byggledning samt besiktning/projektavslut i ROT-, om-, till- och nybyggnadsprojekt gällande invändig målning, utvändig målning samt fönsterrenovering/-målning.// The framework contract procurement refers to investigation and planning work, project/construction management and inspection/project completion in ROT, remodeling, extension and new building projects regarding interior painting, exterior painting and window renovation/painting.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2023
 • Förskola Skogsnävergränd
  Nyproduktion av "Framtidens förskola", 6 avdelningar../New "Preschool of the Future" consept preschool with 6 sections. Pausad i väntan på beslut.
  • Kategori Framtidens förskola
  • Bedömd annonsering Kvartal 4 2023
 • Service och underhåll av brandtekniska installationer 2024
  Denna ramavtals upphandling omfattar förvaltning av SISABs vattensprinkleranläggningar, övriga släcksystem och rökgasventilation. // The procurement of this framework agreement includes management of SISAB's water sprinkler systems, other extinguishing systems and flue gas ventilation.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 4 2023
 • Bredängsskolan
  Bredängsskolan är en grönklassad byggnad som är byggd 1966. Skolan är i behov av underhåll samt översyn/byte av tekniska installationer. Storkök samt matsal ska anpassas efter myndighetskrav och kapacitetsökning av grundsärskolan.//Bredängsskolan is a green-class building that was built in 1966. The school is in need of maintenance and overhaul/replacement of technical installations. Main kitchen and dining room must be adapted according to authority requirements and capacity increase of the elementary special school.
  • Kategori Ombyggnad
  • Bedömd annonsering Kvartal 4 2023
 • Höglandsskolan, byte av värmesystem
  Demontera och sanera oljepanna och oljecistern. Ersätta med bergvärme; 5 nya borrhål. Rensa stomrent i pannrum och ersätta med nya installationer. Utökning av elservis. Öppning i fasad för ny dörr till pannrum, markarbeten i form schakt och spräckning, återställande av konstgräsyta. Byte av värmestammar och radiatorer i hus A och B. Utförandeentreprenad. // AB 04Disassemble and clean the oil pan and the oil tank. Replace with geothermal energy; 5 new boreholes. Clean the boiler room and replace with new installations. Expansion of electric service. Opening in facade for new door to boiler room, earthworks in the form of shafts and cracks, restoration of artificial grass surface. Replacement of heating pipes and radiators in houses A and B. Contractor AB 04
  • Kategori Ombyggnad
  • Bedömd annonsering Kvartal 4 2023
 • Konsulttjänster Sakkunnig tillgänglighet 2024
  Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Dessa tillgänglighetskunniga kan även bistå med kunskap i tidiga projektskeden. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.//This framework contract procurement concerns consulting services in the form of expert availability. These accessibility experts can also assist with knowledge in the early project stages. The tasks concern planning for both new constructions and ROT works.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 4 2023
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering Kvartal 1 2024
 • Stadshagskolan renovering av tekniska installationer mm
  Underhållsprojekt med fokus på teknisk upprustning av husets installationer som även omfattar bl a: - Renovering/byte av ytskikt och dörrar/partier, miljöåtgärder, ny dränering m.m. - Ny solcellsanläggning på taket - Utbyggnad av fläktrum på taket - Hyresgästanpassningar och tillgänglighetsåtgärder - mm Skolan är ca 5000 BTA, består av en huskropp i fem våningar och är grönklassad av stadsmuseet. Verksamheten kommer vara evakuerad under genomförandet av projektet. Handlingar projekteras för en AB, förutom solcellsanläggningen som blir en insprängd ABT//Maintenance project with a focus on technical upgrading of the house's installations, which also includes, among other things: - Renovation/replacement of surface layers and doors/parties, environmental measures, new drainage, etc. - New solar cell system on the roof - Expansion of the fan room on the roof - Tenant adaptations and accessibility measures - etc The school is approx. 5,000 BTA, consists of a five-storey building and is
  • Kategori Ombyggnad
  • Bedömd annonsering Kvartal 1 2024
 • Lillholmsskolan, Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J
  Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J //Renovation of building A and B, Demolition building E, new construction building J
  • Kategori Nybyggnation och Renovering
  • Bedömd annonsering Kvartal 2 2024
Loading...