Kommande upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är beslutade och är planerade för annonsering de närmaste månaderna. Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras.

Om du har frågor som rör våra upphandlingar är du välkommen att mejla oss på inkop@sisab.se.

engelsk flagga.png These are our upcoming procurements. The announcement dates as well as contract descriptions are preliminary and may change. If you have any questions regarding upcoming contracts and projects, contact us at inkop@sisab.se.

Filtrera på
 • Katarina Norra Skola, tak- fasad (tegel) - och fönsterrenovering
  Tak- Fasad (tegel) - och fönsterrenovering// roof - facade (brick) - and window renovation
  • Kategori Renovering
  • Bedömd annonsering 2023-03-16
 • Saneringsarbeten inkl. jour (brand- och vattenskador) 2023
  Upphandlingen avser ramavtal för saneringsarbeten avseende brand- och vattenskador inklusive jour och akuta åtgärder.//The procurement concerns a framework agreement for remediation work regarding fire and water damage, including on-call and emergency measures.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2023-03-17
 • Åsö Campus, ställverk
  Åsö Campus, utbyte av huvudställverk. Nytt ställverksrum och ställverk i befintligt garage, inklusive flytt av sprinkler och brand, ca 24 kvm samt rivning befintligt ställverk.//Åsö Campus, replacement of main switchgear. New switchgear room and switchgear in existing garage, including relocation of sprinklers and fire, approx. 24 sqm and demolition of existing switchgear.
  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2023-03-17
 • Drivhuset etapp 2 (fd *Enskede Gårds Gymnasium), ombyggnad och renovering
  Objektet avser ombyggnad av yrkesgymnasium till delad grundskola och gymnasium för 1200 elever. Ombyggnad och renovering av Hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.//The object concerns the rebuilding of a vocational high school into a shared primary school and high school for 1,200 students. Rebuilding and renovation of building C, D, E, F and G. as well as demolition of building H and the waste house outside building C. In addition, the school yard is to be refurbished.
  • Kategori Ombyggnad
  • Bedömd annonsering 2023-03-21
 • Konsulttjänster Akustik 2024
  Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster akustik för utrednings- och projekteringstjänster i samband med såväl nybyggnation som ROT-arbeten. Även uppdrag avseende ljudmätningar och åtgärdsbedömningar.//This framework contract procurement refers to acoustic consulting services for investigation and planning services in connection with both new construction and ROT works. Also assignments regarding sound measurements and measure assessments.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2023-03-30
 • Solbergaskolan hus E, renovering av tekniska installationer, ombyggnad storkök
  Renovering av tekniska installationer och ombyggnad av storkök för Hus E//Renovation of technical installations and reconstruction of the commercial kitchen for building E
  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2023-04-21
 • Elrevisionsbesiktningar
  Ramavtal för elrevisionsbesiktingar. // Framework agreement for electricity audits.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2023-06-01
 • Förskola Torpgläntan
  Nyproduktion av "Framtidens förskola". // New construction of "Preschool of the Future".
  • Kategori Ny Framtidens förskola
  • Bedömd annonsering 2023-06-15
 • Konsulttjänster Sakkunnig tillgänglighet 2024
  Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Dessa tillgänglighetskunniga kan även bistå med kunskap i tidiga projektskeden. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.//This framework contract procurement concerns consulting services in the form of expert availability. These accessibility experts can also assist with knowledge in the early project stages. The tasks concern planning for both new constructions and ROT works.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2023-10-01
 • Ramavtal konsulttjänster Utvändig målning, fönstermålning samt invändig målning 2023
  Ramavtalsupphandlingen avser utrednings- och projekteringsarbete, projekt-/byggledning samt besiktning/projektavslut i ROT-, om-, till- och nybyggnadsprojekt gällande invändig målning, utvändig målning samt fönsterrenovering/-målning.// The framework contract procurement refers to investigation and planning work, project/construction management and inspection/project completion in ROT, remodeling, extension and new building projects regarding interior painting, exterior painting and window renovation/painting.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2023-10-01
 • Lillholmsskolan
  Renovering av hus A och B//Renovation of building A and B
  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2023-11-01
 • Lillholmsskolan, rivning och nybyggnad
  Rivning hus E, nybyggnad hus J//Demolition building E, new construction building J
  • Kategori Nybyggnation
  • Bedömd annonsering 2023-11-01
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2024-01-15
 • Förskola Gullingeplan
  Objektet avser nybyggnad av en förskola (Framtidens förskola) inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 240 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller fem avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 1013 m2. Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver. // Construction of new preschool (Preschool of the Future) including ancillary buildings, total area approx. 1,365 m2 BTA. The new preschool is to be built with two levels with a mezzanine for installations and contains five departments and a cooking kitchen. The schoolyard is 1013 square metres. The exact scope is specified in the procurement documentation. The new building will not be certified, but should meet the requirements of Miljöbyggnad, level Silver.
  • Kategori Framtidens förskola
 • Förskola Skogsnävergränd
  Nyproduktion av "Framtidens förskola", 6 avdelningar../New "Preschool of the Future" consept preschool with 6 sections. Pausad i väntan på beslut.
  • Kategori Framtidens förskola
Loading...