Kommande upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är beslutade och är planerade för annonsering de närmaste månaderna. Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras.

Om du har frågor som rör våra upphandlingar är du välkommen att mejla oss på inkop@sisab.se.

engelsk flagga.png These are our upcoming procurements. The announcement dates as well as contract descriptions are preliminary and may change. If you have any questions regarding upcoming contracts and projects, contact us at inkop@sisab.se.

Filtrera på
 • Ramavtal Skyddsrumsåtgärder
  AFA.21 Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser skyddsrumsåtgärder för skyddsrum i SISAB:s bestånd. I SISAB:s fastighetsbestånd finns idag ca 269 skyddsrum. B har för avsikt att teckna ramavtal med två entreprenörer. Vinnande entreprenör (nr 1) avses som huvudentreprenör. Anbudsgivare med placering nr 2 avropas när nr 1 inte har möjlighet/kapacitet att leverera enligt avtal. Ramavtalet omfattar bl.a. åtgärder i samband och efter besiktningar samt möjlighet att utföra förbesiktningar (statuskontroller) med åtgärder kopplat till dessa. Det kan även bli aktuellt att utföra årlig översyn av skyddsrummen. I avtalet ingår konsulthjälp samt vid behov ingrepp i skyddsrummets stomme som påverkar skyddsrumsfunktionen samt bereda för tillträde inför besiktning. Uppdragsvolymen i ramavtalet uppskattas till ca 8,5 MSEK räknat på hela avtalsperioden.
  • Kategori Drift & Underhåll
  • Bedömd annonsering Kvartal 1 2024
 • Ventilationsinstallationer ROT och ventilationsarbeten service och underhåll 2024
  Just nu pågår en kommunikation med marknaden där vi träffar leverantörer. Är du intresserad av att delta kontakta ansvarig handläggare.// Right now, there is communication with the market where we are meeting with suppliers. If you are interested in participating, contact the responsible administrator. Ramavtalet avser ventilationsarbeten ROT och Ventilationsarbeten service och underhåll. //The framework agreement refers to ventilation works ROT and ventilation works service and maintenance.
  • Kategori Ramavtal ventilationsinstallationer
  • Bedömd annonsering Kvartal 2 2024
 • Ramavtal Sakkunnig Byggnadsantikvarie
  Denna ramavtalsupphandling avser Sakkunnig Byggnadsantikvarie. Uppdragen avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. //This framework contract procurement refers to Expert Architectural Antiques. The assignments concern both new constructions and ROT works.
  • Kategori Ramavtal Tekniska konsulter
  • Bedömd annonsering Kvartal 2 2024
 • Ramavtal VS-installationer ROT 2025
  Ramavtalet omfattar VS-installationer ROT //The framework agreement covers VS installations ROT
  • Kategori Ramavtal Bygg- och anläggningsentreprenader
  • Bedömd annonsering Kvartal 2 2024
 • Lillholmsskolan, Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J
  Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J //Renovation of building A and B, Demolition building E, new construction building J
  • Kategori Bygg- och anläggningsentreprenader
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2024
 • Gärdesskolan Lokalanpassning
  Lokalanpassning för att utöka Gärdesskolans anpassade grundskola samt upprustning och anpassning av skolgård. Mindre underhållsarbete i matsal. Berörd yta är ca. 900 BTA. //Site adaptation to expand Gärdesskolan's adapted primary school as well as refurbishment and adaptation of the schoolyard. Less maintenance work in the dining room. Affected area is approx. 900 BTA.
  • Kategori Bygg- och anläggningsentreprenader
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2024
 • HIN Etapp 5B, Tillgänglighetsanpassningar
  Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Produktion sker under pågående skolverksamhet, dvs barn och personal m fl kommer att röra sig i direkt närhet av entreprenadområdet. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning //The project includes measures to easily remedy obstacles (HIN) at a number of schools within the city of Stockholm. Each school will form a main part. Production takes place during ongoing school activities, i.e. children and staff etc. will move in the direct vicinity of the contract area. Internal measures mainly include the creation of RWCs, installation of a platform lift, installation of a tele loop, various
  • Kategori Bygg- och anläggningsentreprenader
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2024
 • Bäckahagens skola, Renovering och verksamhetsanpassning
  Renovering och verksamhetsanpassning av hus A, B, C, delvis D samt skolgård på Bäckahagens skola. Verksamheten kommer internevakuera inom skolan vilket medför att projektet utförs i etapper, produktionstiden är ca 2,5 år. Utförandeentreprenad AB 04. //Renovation and business adaptation of houses A, B, C, partly D and school yard at Bäckahagen school. The operation will internally evacuate within the school, which means that the project is carried out in stages, the production time is approx. 2.5 years. Execution contractor AB 04
  • Kategori Bygg- och anläggningsentreprenader
  • Bedömd annonsering Kvartal 3 2024
 • Norra vägen 4, Ventilationsombyggnad, Hus A
  Projekt omfattar utbyte av ventilation i hela byggnaden. Befintliga luftbehandlingsinstallationer ska rivas, ett nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras // Project includes replacement of ventilation in the entire building. Existing air installations must be demolished, a new air unit is to be installed.
  • Kategori Bygg- och anläggningsentreprenader
Loading...