Anbudsguide

Här hittar du vanliga frågor och svar rörande hur du lämnar anbud i våra upphandlingar.

Om du inte hittar svaret här, mejla oss på inkop@sisab.se.

Frågor och svar

För att komma till våra upphandlingar som annonseras i Visma Opic, gör så här:

  • Gå till "Pågående upphandlingar".
  • Klicka på länken till Visma Opic.
  • Klicka sedan på den annons du är intresserad av.
  • Klicka därefter på "Hämta förfrågningsunderlag" för att nå förfrågningsunderlaget. Då kommer du till TendSign där du loggar in alternativt registrerar dig, ifall det är första gången du besöker TendSign.

Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer. Mer info om villkoren finns på Visma Opic:s hemsida: http://www.tendsign.com/lamna-anbud/

TendSign:s support för anbudslämnare/leverantör: Telefon: 013-47 47 520.

För att hitta våra upphandlingar som annonseras via Kommers Annons Stockholms Stad, gör så här:

  • Klicka på "Pågående upphandlingar".
  • Klicka på länken till Kommers Annons Stockholms Stad.
  • Klicka sedan på den annons du är intresserad av.
  • Klicka därefter på "Ansökningsinbjudan" i menyn till vänster. Då kommer du till Kommers inloggningssida där du loggar in alternativt registrerar dig, ifall det är första gången du besöker Kommers.

Det är gratis att registrera ett konto med basfunktionalitet. Vad som ingår i tjänsten framgår i användarvillkoren som finns på Kommers hemsida.

Besök Kommers hemsida för frågor och svar rörande användandet av portalen.

När du går in i upphandlingsplattformen för att titta på våra annonser och förfrågningsunderlag registreras du med hjälp av den e-postadress som du anger. När ett KFU har publicerats sänder vi information till dig i form av ett mejl med en länk till annonsen och vidare till KFU:et.

Kontrollera därför med jämna mellanrum din e-post så att du inte missar någon information.

I Administrativa föreskrifter, AF-delen, finns angivet en upphandlare under anbudstiden (kod AFA.121). Denna upphandlare tar emot frågor, tar reda på svar och ser till att alla anbudsräknare får samma information. Vi ser helst att du ställer dina frågor skriftligen via "frågor och svar"-funktionen i upphandlingsplattformen.

Ifall du hittar oklarheter i förfrågningsunderlaget så ta kontakt med upphandlaren så fort som möjligt under anbudstiden. Får vi in synpunkter i ett tidigt skede kan vi göra förtydliganden eller rättelser i god tid före anbudstidens utgång. Observera att vi ofta vill att frågor ska komma in senast tio dagar före sista anbudsdag, annars kan vi inte garantera att frågan hinner besvaras före anbudstidens utgång.

För varje enskild upphandling skrivs Administrativa föreskrifter, även kallad AF-del. I den finns angivet bl.a. vilka handlingar som ingår i förfrågnings-underlaget, vilka krav som ställs på anbudsgivaren och vilka bilagor som ska bifogas anbudet. Det är viktigt att du läser igenom AF-delen noga!

För att anbudsgivare bättre ska kunna förbereda sig inför kommande upphandlingar har vi offentliggjort våra projekteringsanvisningar som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav. Vi har även lagt upp ett antal goda exempel som fungerar som stöd till dig som arbetar med förändringar i våra lokaler. 

Anbud ska alltid lämnas via det elektroniska anbudsformuläret i upphandlingsplattformen. I formuläret framgår vilka uppgifter som efterfrågas och vilka dokument som ska bifogas anbudet. Dokument och bilagor som ska ingå i anbudet skannas och bifogas/laddas upp.

När prövning av anbudsgivare och anbud enligt uppställda krav i AF-delen är klar, fattas beslut om tilldelning. Efter att tilldelningsbeslut har fattats får samtliga anbudsgivare meddelande om "Upplysning om tilldelningsbeslut". Detta meddelande sänds elektroniskt via upphandlingsplattformen till den e-postadress som angivits vid anbudsgivning. Anbudsgivaren svarar själv för att tilldelning sänds till rätt mottagare.

Något exakt datum för när tilldelningsbeslutet tas kan inte anges i förväg, då prövningen kan ta olika lång tid beroende på upphandlingens art och antal anbud som kommit in. I normalfallet bedöms dock att beslut om tilldelning kan fattas inom ca sex veckor efter anbudstidens utgång.

Anbudsgivare får åberopa andra företags ekonomiska eller tekniska/yrkesmässiga kapacitet eller lämna anbud som grupp. Till anbudet ska då bifogas ett av samtliga parter undertecknat samarbetsavtal eller liknande, i vilket företagen klargör sina åtaganden och vilken kapacitet som står till förfogande under den period som avtalet omfattar.

Loading...