SISAB första 25 med Eklund

SISAB firar 2016 ett kvarts sekel. En som var med vid starten och även innan på dåvarande skolförvaltningen är Peter Eklund. Idag pensionerad, tidigare hyreshandläggare och legendarisk administratör på SISAB.

Läs här ett utdrag ur hans tal som han höll under firandet av SISAB:

Tiden före SISAB

Sisabs bestånd inrymmer objekt som är upp till cirka 150 år gamla. Då bolaget 2016 fyller 25 år är det uppenbart att det fanns ett liv före Sisab. Under 1940- och 50-talen inrättades på kommunal nivå centrala administrationer med syfte att underlätta för rektorerna att nästan enbart vara pedagogiska ledare. Den centrala administrationen skulle svara för det övriga såsom exempelvis fastighetsförvaltning, lokalvård, skolmat och inköp med mera. 

I Stockholm utgjordes den centrala administrationen av skolförvaltningen, som var tjänstemannaorganisationen. Den politiska styrningen utfördes av Skolstyrelsen.

Skolförvaltningen var en anslagsfinansierad och i huvudsak kostnadsorienterad organisation. Dess chef, skoldirektören rankades inom topp tre i utbildnings-Sverige.

Skolförvaltningens byggnadsavdelning hade en stor egen-regiverksamhet, bestående av bland annat en driftavdelning, trädgårdsarbetare, snickare och andra hantverkare med mera. Den inrymde även en nybyggnadsbyrå.

Inom samma begränsade budget för skolförvaltningen konkurrerade tegelstenar och läromedel. Prioriteringen låg mot den pedagogiska delen. Detta medförde att en redan snäv underhållsbudget för stadens skolor de facto genom dessa budgetprioriteringar minskade ytterligare. Detta pågick under många år och genererade ett gigantiskt berg av eftersatt underhåll.  Balansen mellan planerat och akut underhåll försköts till att i princip inget planerat underhåll utfördes, allt var brandkårsutryckningar. Vilket i sin tur genererade ytterligare akuta insatser.

Skolbeståndet förföll vilket genererade myndighetsförelägganden i mängd.

Skolförvaltningen hade under många år sökt dispenser och på annat sätt sökt förhala dessa förelägganden. Men nu hade en del förelägganden nått vägs ände och stora viten hotade under andra halvan av 1980-talet. Bristerna, som omfattade hela skolor, måste direkt avhjälpas. Skolstyrelsen vände sig till kommunfullmäktige som beslutade om att direktfinansiera upprustning av fem skolor. En genomgående upprustning av en stor skola kan sättas till ca 100 mnkr. Detta beslut innebar ca 500 mnkr direkt ur stadens kassa. Nästan direkt därpå var det dags för ytterligare fem skolor. Stadsledningskontoret utredde nu det eftersatta skolunderhållet och värderade det till ca 2 miljarder kronor. Stadsledningskontoret fick nu i uppgift att se över hela skolorganisationen.

Beslut i kommunfullmäktige om inrättande av skolfastighetsbolaget fattades i december 1990. Bolagsledningen önskade namnsätta bolaget till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Dock var namnet SISAB redan registrerat på Småhusfastigheter i Skärgården AB. Namnet SISAB köptes loss under februari.  

SISAB 1991 till idag

Sisab startade 1 januari 1991, organiserad med ett huvudkontor i Kristineberg och två fastighetsdistrikt, de södra, i Västbergaskolan. Bo Bengtsson blev bolagets förste VD. Huvudkontoret bestod av företagsledning, en administrativ avdelning, byggnadsavdelning, fastighetsavdelning samt de två norra fastighetsdistrikten. Distrikten låg under fastighetsavdelningen. Förvaltningskontoret i Västberga ersattes under våren med lokaler i Sturebyskolan. 

Första tiden präglades mycket av att få grepp om fastighetsbeståndet i alla avseenden. Det gällde såväl fastigheterna, underhållsstatus och administration. Under 1991 skulle skolförvaltningens förhyrning brytas ner till objektsvis hyreskontrakt. Parallellt pågick ett kontinuerligt arbete med gatu- och fastighetskontoret att bilda fastigheter som vartefter sedan uppläts med tomträtt. Tomträtterna skrevs därefter in hos inskrivningsmyndigheten på löpande band.

Sisab genomgick en organisationsförändring år 1994. Fastighetsavdelningen upphörde. Förvaltningsdistrikten utökades till sex stycken och ställdes direkt under VD. Samtliga distrikt var lokalt utplacerade, i Tensta centralkök, Riksbyskolan, S:t Görans gymnasium, Solbergaskolan, Gullmarplans gymnasium samt Skönstaholmsskolan. Huvudkontoret var lokaliserat i Gullmarsplans gymnasium.

År 2007 samlokaliserades hela bolaget till Årstadal. Fastighetsförvaltningen var nu organiserad i två regioner.

Genom åren har Sisabs fastighetsbestånd varit föremål för översyn. Barn- och elevunderlag har skiftat i storlek och område. Det har sålts och förvärvats hela och delar av objekt. Fastigheterna har justerats upp och ner i storlek i syfte att antingen kunna bygga till skolor och förskolor eller genom bortstyckning för att skapa exploateringsmöjligheter för annan aktör och annat ändamål. Staden har utifrån behov av ytterligare skol- och förskoleplatser tillskapat tomträtter som upplåtits till Sisab för nyproduktion av lokaler.

Till de större samlade fastighetsförändringarna kan nämnas överföringen av förskolorna från gatu- och fastighetskontoret år 2005 samt överföringen av skolidrottshallarna till idrottsnämnden år 2007.

 

Sisabs VD:ar har varit och är:

Bo Bengtsson

Erik Olsson

Jan-Åke Henriksson

Krister Schultz

Johan Castwall

Åsa Öttenius

Carl Bodsten

Claes Magnusson

 

Peter Eklund är även basist i SISAB:s husband.

Peter Eklund (i mitten) är även basist i SISAB:s husband. Till vänster Jacob Yngwe och till höger Anders Ristrand, båda förvaltare till vardags.

I bilden överst på sidan syns Annika Norlund, projektansvarig och Marianne Wiborn, personalspecialist, bland jubileumsballongerna.