Information om fortsatta arbeten vid Tallkrogens skola

Händelsen med dammrester där asbests hittades vid ett flertal fönster har skapat en stor oro bland föräldrar och personal. Nu pausar vi vidare saneringsarbeten.

SISAB tar oron på allvar och har därför tillsammans med skolledningen och entreprenören beslutat att vi skjuter på kvarvarande sanering till sommaren 2019.

Ingen ska känna sig otrygg i våra fastigheter.

I höst genomför vi därför endast fönsterbyten där saneringen är klar.

Fortsatta arbeten sommaren 2019

SISAB och entreprenören arbetar vidare och för att säkerhetsställa att rutinerna efterföljs, med till exempel noggrannare kontroller av tejpningen vid fönsterkarmar. Det fortsatta arbetet kommer att övervakas tätare med kontroller dagligen. Dels med noggrannare egenkontroller av entreprenören men också veckovis av SISAB:s anlitade miljökonsult.

En möjlig orsak till att dammet kunde tränga in var sommarens hetta och det övertryck som uppstod i och med temperaturskillnaden på luften inom- och utomhus. Det är en god teori men vi arbetar vidare med tanken att det lika gärna kan ha en annan orsak och fortsätter därför med extra kontroller.

Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket och även Miljöförvaltningen i Stockholm stad är informerade. Det är alltså många intressenter som följer det fortsatta arbetet och övervakar att barn och personal har en trygg och säker arbetsmiljö vid Tallkrogens skola.

Tack för alla kloka frågor och synpunkter. Återkoppla gärna med fler frågor så ser vi till att svaren publiceras här och skickas till skolan.

Frågor och svar Tallkrogens skola

Här nedan är alla frågorna (och svaren) vi fått in via mejl och på föräldramötet 23 augusti. Har vi glömt något? Mejla thomas.bergsell@sisab.se så kompletteras listan.

Men viktigast först: Det finns inga asbestfibrer i luften i Tallkrogens skola

Efter det att asbestfibrer konstaterades i dammet vid några fönster så städades samtliga utrymmen och luftprover har tagits, dels genom labbutrustning som analyserar alla ämnen i luften och dels genom att undersöka de filter som sitter i skolans befintliga ventilationssystem. Alla dessa tester har visat att det alltså inte finns asbestfibrer i luften i Tallkrogens skola.

Frågor och svar

1. Visste SISAB om att det fanns asbest invid fönstren som skulle bytas ut och upphandlades det ett företag som har kunskap att ta hand om detta?

Ja, det konstaterades vid en miljöinventering inför fönsterbytet våren 2017. Detta har arbetats in i projekteringen och ingår i entreprenaden.

2. Hur kommer det sig att ingen information finns på SISAB:s hemsida om det som händer angående denna miss i renoveringen.

Det blev fördröjning och det är beklagligt att inte information publicerades snabbare. Tillgängliga resurser gick till att informera skolan, föräldrar som hörde av sig och svara på frågor från media. Självklart ska alla tillgängliga kanaler nyttjas.

3. Varför gjordes ingen kontroll att eventuell asbestspridning under sommaren då skolan var tom på elever och personal?

Kontroller har genomförts enligt handlingsplan med miljökonsult och entreprenörens egna miljö- och skyddsronder. Bevisligen var detta inte nog och därför har antalet kontroller utökats inför nästa sanering sommaren 2019.

4. Vad exakt upptäcktes i fredags när beslut togs att man inte skulle vistas i lokalerna, och vad menas med ”tejpade fönsterfogar”?

Onsdag den 15 augusti upptäcktes dammrester på fönsterbänk på insidan i hus D på Tallkrogens skola. Omedelbart efter att dammet upptäcktes så skickades fyra stycken prover med damm från fönsterbänkar på analys. Ett av dessa prover visade sig innehålla asbest.

Under eftermiddag så inventerade entreprenören samtliga ytor där sanering pågått totalt togs det 74 prover där dammrester hittades. (hus A: 5 prover. hus C: 3 prover. hus D: 66 prover. Totalt: 74 stycken).

Av dessa 74 stycken prover innehöll 18 spår av asbest.

De positiva provsvaren var fördelade enligt följande:

Hus D, våning 3: 10 stycken.

Hus C, kök och matsalsbyggnad, 3 stycken.

Hus A, förskola, 5 stycken.

Städning startade omgående på alla husen och alla ytor utfördes. När respektive hus blev avstädat, har luftprover tagits med labb-instrument samt prov på luftfilter i skolans befintliga ventilationsaggregat.

Dessa prover har visat att det inte finns asbestpartiklar i luften.

Därefter har respektive hus tagits i bruk igen.

Tejpade fogar innebär att saneringsfirman har tejpat insidan av fönster och fönsterbänk för att just förhindra att damm tar sig in på insidan av fastigheten.

5. Vilket företag ansvarar för saneringen av asbesten och har detta företag rätt kunskap för detta?

Sanera, företaget har tillstånd från arbetsmiljöverket att sanera asbest.

6. Vem har gjort provtagning av nivåer på asbest i lokalerna och har denne rätt kunskap att göra en bedömning om lokaler är sanerad?

Två företag har arbetat med provtagningen. Tejpproverna analyserades av A analys och luftproverna togs av ALS Scandinavia. Ja, det har kunskapen och erfarenheten att utföra dessa prover.

7. Om man upptäckt att asbest kommit ut i lokalerna, hur förhåller man sig till de föremål som funnits där medan arbetet pågått? Hur gör man med gardiner, tavlor, möbler, plymåer? Hur förhåller man sig till det som barnen använder under skoldagen så som böcker, pennor, lego med mera?

Utförda luftprover ska garantera att asbest inte finns in luften och därför inte spridits vidare. Men allt som ligger öppet i ett rum har dammsugits och torkats av.

8. Hur säkerhetsställer ni att städningen av fönster har skett? Så att det inte ligger kvar något damm som kan virvla upp när fönstren öppnas upp igen efter saneringen?

Fönstren dammsugs noggrant innan och efter tejpning tas bort.

9. Har ni fortsatt förtroende för saneringsfirman? Varför byter ni inte firma?

För Sanera har detta tillbud kostat anseende och pengar. Sanera kommer att göra allt för att detta inte ska upprepa sig. SISAB kommer att följa upp Saneras arbete med tätare intervaller när saneringsarbetet återupptas nästa sommar. Dagliga egenkontroller plus att SISAB:s miljökonsult följer med på miljöronder veckovis.

10. Förskolan var öppen innan städning och evakuering skedde. Varför då?

Det var klart med saneringen då förskolan tog huset i bruk, dock visade det sig efter 3 dagar att det fanns damm i vissa fönsterhörn, och då gick man in igen och städade av alla utrymmen. Luftprov togs i alla rum och ventilationsaggregat-filter kontrollerades. Ingen asbest kunde påvisas.

11. Med tanke på allt som hänt vore det inte bra att skjuta upp vidare arbeten till nästa sommar?

Ja, SISAB har beslutat tillsammans med skolledningen och entreprenören att förlägga kvarvarande saneringsarbete till sommaren 2019. Där saneringen redan är genomförd kommer fönsterbyte att ske under höstterminen.

12. Hur länge kommer arbetet med att sanera och byta fönster pågå?

Se ovanstående svar.

13. Går det inte att snabba på tiden? Med längre arbetspass?

Frågan har beaktas, men när man stressar på, riskerar vi sämre resultat.

14. Kommer ni att ta fler prover?

Markprover har tagits, 2 stycken vid varje hus före sanering. När allt är klart ska alla hus kontrolleras igen. Hus G, A, C, samt del av hus D som är sanerade, där ska markprover utföras vecka 36-37.

15. Hur ser ni till att marken nedanför fönstren inte skadas av asbesten?

Se fråga 14.

16. Hur gick städningen till? Vad gjordes och var?

Städningen består av att dammsuga alla ytor och textiler samt torka av de ytor som är möjligt. Detta har utförts av saneringspersonalen. Därefter har en vanlig städfirma städat lokalerna.

17. Jag uppskattar Rogers (Roger Flodin, asbestspecialisten från Previa, som medverkade på informationsmötet 23 augusti. SISAB:s anmärkning) försök att förklara riskerna med att utsättas för asbest. Men när jag ser arbetarna i deras rymddräkter så känner jag ändå en oro eftersom det finns barn i närheten.

Det Roger Flodin försökte föra fram var att asbest blir farligt först när vi utsätts för större mängder och under en lång tid. De som arbetar med asbest dagligen måste därför bära skyddsdräkt. Men som sagt, vi förstår den oro som dessa arbeten för med sig och även om riskerna är så pass låga att de inte är mätbara för oss som inte arbetar dagligen med asbest så väljer vi att skjuta på fortsatta arbeten till nästa sommar.