Resultat av nya luftprover i Tallkrogens skola

Återigen har vi fått bekräftat att luften är säker på Tallkrogens skola. Samtliga provtagningar återkom med beskedet att det inte finns asbest i luften.

Förhoppningsvis bidrar detta att lugna situationen något, men eftersom det finns önskemål om ytterligare provtagningar i fler av skolans lokaler, så har SISAB beställt ytterligare provtagningar av luften. Samt extra städning som utförs under överseende av skolan och SISAB. Var de nya proverna ska tas bestäms tillsammans med skolan.

I måndagens (10/9) nyhet angående tejpprovet som utfördes förra veckan av en förälder så berättade vi om tillförlitligheten i olika provsvar och vad som avgör om en miljö är säker eller inte.

Läs gärna den: Angående tejpprov på Tallkrogens skola

Analyssvaret av luftprovet har efterfrågats. Ladda ned det här (PDF).

 

Frågor och svar

Fredagens tejpprov ledde till att vi fick en flera nya frågor om sitationen vid skolan. Här nedan publiceras alla frågor och svar.

Önskemål om att få ta del av labbrapporterna.

Här ovan hittar du det senaste analyssvaret. Viktigt att notera att inga mätbara värden av asbest har påträffats och att det redovisas som <0,0029 fibrer/cm3.

Har ni frågor om hur att tyda rapporten, hör gärna av er till thomas.bergsell@sisab.se

I vilka delar av skolan har ni tagit nya prover? Gäller det i alla klassrum? Gäller det bara i en viss del av huset?

Måndag 10 september tog vi nya luftprover i ett klassrum i hus D, där en förälder tagit ett tejpprov. I veckan kommer vi att komplettera med ytterligare luftprover i lokaler efter skolpersonalens önskemål. Samt i förskolan.

Finns risk att ytterligare asbestfibrer ligger kvar runt och under fönsterkarmar som kan frigöras då själva fönster- och karmbytet skall göras i nästa fas? Om så, hur säkerställs att dessa asbestfibrer inte sprids och vi återigen står för en liknande situation som nu?

Ja, det finns risk för att asbestfibrer kan frigöras vid fönsterbytet. Eftersom det handlar om väldigt små, små fibrer så kan det finnas kvar där städningen inte kommit åt. Men det handlar om väldigt små mängder, långt under Arbetsmiljöverkets riktvärden. Vi har inför fönsterbytet gått igenom samtliga rutiner som gäller för dessa arbeten och kommer att vara på plats för att se till att rutinerna följs. Men för säkerhets skull, efter önskemål från personal och föräldrar, så kommer vi att utföra nya luftprover i samband med fönsterbytet.

Hur är det möjligt att asbesten är tillbaka i våra barns klassrum? Har dom andats i asbesten under flera veckor nu? Vad tänker ni göra åt saken? Hur är det möjligt att det finns asbest igen? Förstår ni inte att detta inte är ok? Hur kan det finnas asbest på en våning? Vår son går i det klassrummet som asbesten hittades. Hur länge har han andats in det?

Bristerna med ett tejpprov och vad det visar har förklarats här. Där förklarar vi också vad tänker göra framöver utöver det som står i texten ovan. Men svaret på din viktigaste fråga om barnen har andats in asbest är Nej. Tidigare och nya luftprover visar att det inte finns asbest i luften.

Tar kontakt gällande Tallkrogens lokaler björnboet. Har barn båda i förskoleklass och 2 klass. 1. Undrar om ni har tagit prov även i dessa lokaler i loppet av helgen och utfallet av dessa prover. 2. När var sista gång ni tog prover i dessa rum? 3. Var ventilationen på när prover togs? 4. Vilken typ av sanering har utförts? Av proffs eller av vanlig städ personal? 5. Togs det prover efter sanering? Jag känner mig ohört otrygg med att skicka mina barn till skolan i morgon.

Nej, vi har inte tagit några nya prover i de lokalerna i helgen. Måndagens luftprov togs i D-huset. Fortfarande gäller att det inte finns asbest i luften. Men med tanke på oron som du med flera känner så kommer vi att ta ytterligare luftprover nu i veckan i samråd med skolans personal. Vi tog luftprover i samband med upptäckten av damm 15 augusti. Ventilationen var avstängd i de delar av skolan där arbeten med att sanera asbest hade pågått under sommaren. Som en extra säkerhetsåtgärd tog vi även ut filtren ur ventilationsaggregaten för undersökning, eftersom de hade varit igång i de delar av skolan där inget saneringsarbete pågått. Analyssvaren på dessa filter visade inte heller att det fanns någon asbest i luften. Sanering och städning har utförts i olika omgångar av olika aktörer. Samtliga professionella yrkesverksamma personer. Vi har även beställt ytterligare en finstädning. Första omgången luftprover tog i anslutning till städningen. Andra omgången påbörjades måndag 11 september.

Vi förstår den otrygghet du och andra upplever. Men luftproverna visar att det inte finns asbest i luften och att inomhusmiljön är säker.

Hur ofta har ni tagit prover sedan eleverna fick tillträde?

Sedan 15 augusti har vi nu snart haft tre omgångar med luftprover. Båda första omgångarna har visat att inomhusmiljön är säker. Problemet med tejpprover har vi redogjort här.

Det är alltså luftprover som avgör om inomhusmiljön är säker.

Jag har frågor om ventilationen. Varför har den varit avstängd nu i början av terminen? Har man varit orolig att "damma runt" asbesten? Är ventilationen sanerad/rengjord?

Den var avstängd i de delar där saneringen pågick under sommaren. Det blev en fördröjning med igångsättandet eftersom vi plockat ut alla filter i aggregaten för analys och att vi inte hade så många nya filter tillgängliga till skolstarten.

Har du själv varit inne och känt på luften? Jag anser att det inte är en sund miljö för lärare och elever att ha den avstängd. Och idag förstår jag att det även påverkar andra hus i skolan. Kan du förklara varför och hur?

Nu ska alla ventilationsaggregat vara igång. Fördröjningen och varför förklarades i svaret ovan.

Angående tejpprover. Om det inte är ett tillförlitligt prov, varför finns det ens och analyseras?

Det besvaras i detta inlägg.

Varför är alla stängsel etc kvar på skolan? Var inte jobbet avbrutet och avslutat? Varför har ni då inte avrustat?

Saneringen av asbest är framskjuten till sommaren 2019. Däremot så kvarstår fönsterbytet, därför finns det fortfarande stängsel kvar.

Hur länge ska Trollskogen ha ett förtäckt fönster hos sig? Varför ska ni sätta in en dörr där?

Det är ett annat projekt, som inte berörs av saneringen och fönsterbyten. Den befintliga fönsterdörren renoveras.

Det som ni lovade inte skulle hända har hänt igen! Ny asbest som kommit ut i luften bland våra barn! Katastrof!! Lovade ni inte att arbetet skulle avslutas! Har inte sett att någon byggställning eller maskin har tagits bort! Flera föräldrar som undrar vad som egentligen händer.. Hur länge har barnen gått omkring i det här nu?? Nu får ni stänga skolan och fixa nya lokaler åt alla barnen!!

Det har inte kommit ut någon asbest i luften. Inomhusmiljön är fortfarande säker. Ett tejpprov kan inte visa risk eller mängd asbest. Arbetena med asbestsanering är avslutat och återupptas sommarlovet 2019. Det som är kvar är själva fönsterbytena i delar där saneringen är avslutad. Vad som händer har vi redovisat för i texten ovan. Eftersom vi följer de lagstadgade kraven från Arbetsmiljöverket och samtliga luftprover visat att inomhusmiljön är säker så är det inte aktuellt att stänga skolan.

Hur är det ens möjligt??? Ni har alltså släppt in skolbarn i Tallkrogens skolas lokaler som ni inte lyckats städa i?! Fruktansvärt. Känslan nu är att ni har lurat oss föräldrar från dag 1. Jag tycker att ni kan redovisa era siffror på hemsidan som ni lovade. Innan dess kan inte jag släppa tillbaka min dotter till skolan. Ni verkar ju inte veta vad ni håller på med.

Vi har självklart inte försökt lura någon utan arbetar för att vara så öppna och tillgängliga som möjligt. Om du med siffror menar analyssvar så hittar du det här ovan. Luftproverna visar att det är säkert för din dotter och övriga barn att vistas i Tallkrogens skola. Bedömningen om vad vi håller på med överlämnar vi åt Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningen och skolans huvudskyddsombud. Men vi följer de riktlinjer och lagar som finns för asbestsanering och arbetar nu hårt för att elever och personal ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.