Offentlighetsprincipen

Alla medborgare har rätt att begära ut allmänna handlingar. Eftersom SISAB är ett offentligt bolag diarieför vi våra allmänna handlingar, men det är ibland förknippat med en avgift. Kontakta registraturen på SISAB om du vill begära ut en handling.

SISAB hanterar allmänna handlingar. Handlingsoffentlighet, det vill säga rättigheten för alla medborgare att ta del av myndigheters allmänna handlingar och på så sätt få insyn i myndigheters arbete är karaktäristiskt för Sverige och ett av de viktigaste uttrycken för offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten regleras i grundlagen Tryckfrihetsförordningen från 1766.

Offentlighetsprincipen gäller statliga och kommunala myndigheter. Kommunala bolag, däribland SISAB, jämställs med myndigheter i detta avseende. Därför har alla medborgare rätt att ta del av uppgifter i våra allmänna offentliga handlingar. De flesta handlingarna är allmänna och offentliga, det innebär att de inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Sekretess betyder förbud att röja vissa uppgifter och reglerna för sekretess och offentlighet finns i Offentlighets- och sekretesslagen från 2009.

När SISAB får en förfrågan om att lämna ut en allmän handling prövar vi om den omfattas av sådan sekretess som är aktuell för vår verksamhet, tex skydd av ekonomiska, upphandlings-, säkerhets- eller personaladministrativa uppgifter.

Tidigare har SISAB enbart tagit ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar på papper. Genom Kommunfullmäktiges beslut den 23 mars 2020 ändrades kraven så att vi alltid tar ut en avgift vid utlämnande av fler än 10 sidor och även för digitala handlingar.

Prislista

Avgifter för kopior av allmänna handlingar på papper eller digitalt. Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Under 10 sidor: ingen avgift.
10 sidor: 50 kr.
För varje sida över 10 sidor: 2 kr per sida.

Loading...