Samverkan för hållbar dagvatten- och skyfallshantering

SISAB är tillsammans med flera andra aktörer, däribland andra fastighetsbolag, universitet, aktörer från näringsliv samt VA-huvudmän en del av RISE:s projekt SODA - dagvatten och skyfall.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationsparter. RISE:s uppdrag är att verka för hållbar tillväxt genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. SODA projektet involverar aktörer från alla delar av samhällsbyggnadsprocessen och fokuserar på de nyckelfrågor som behöver lösas för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark. 

Patrik Jansson, teknisk förvaltare berättar om SISAB:s del i projektet.

Vad innebär det att vara en del av projektet SODA?

- Respektive projektpart har fått ange vad de kan bidra med givet en gemensam målbild. I SISAB:s fall gäller det bland annat att se över våra anvisningar för att bättre arbeta med till exempel regnbäddar, införa alternativ till hårdgjorda ytor såsom asfalt och istället ha mer genomsläppliga ytor med underliggande magasin. Vår målsättning är att öka kapaciteten på fastigheten att ta om hand vattnet lokalt, säger Patrik Jansson.

- Projektet kommer att pågå under två år och består av olika moment, vi hoppas kunna plocka hem ytterligare metoder. Bland annat undersöks framtagande av skyfallsstrategi. Vi är även två inom bolaget som genomfört RISE:s pilotkurs blågrön dagvattenssamordnare. Även om mycket är i utvecklingsstadiet så är det en stor styrka att vara med och följa forskningen på våra viktiga operativa områden, fortsätter Patrik Jansson. 

Vad gör SISAB mer konkret?

- Nu tittar vi bland annat på de tekniska beskrivningar som RISE tagit fram i tidigare projekt och hur vi kan anpassa dessa till vår verksamhet. Exempelvis så är öppna ytor av krossat berg (makadam) bra på att svälja dagvatten, men det är inte optimalt med stora stenar på våra gårdar. Då får vi helt enkelt anpassa med exempelvis genomsläpplig marksten eller trädäck. Dessa nya tankar och arbetssätt är värdefulla när det kommer till hållbar dagvattenhantering, säger Patrik Jansson.

Vilka är de största vinsterna med detta utvecklingsarbete?

Möjlighet att få lära nytt men också av andra. Att få inspel från Sveriges forskningsinstitut, vad som händer på olika områden är otroligt värdefullt. Tanken är även att sprida kunskapen vidare inom bolaget och gemensamt höja vår kompetens om dagvattenhantering. Vi hoppas framöver kunna få till en klokare hantering av dagvatten med stöd av systematiska arbetssätt, avslutar Patrik Jansson. 

Publicerad: 20 mars 2024
Loading...