HIN Etapp 5B, Tillgänglighetsanpassningar

Projektbeskrivning
Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Produktion sker under pågående skolverksamhet, dvs barn och personal m fl kommer att röra sig i direkt närhet av entreprenadområdet. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning //The project includes measures to easily remedy obstacles (HIN) at a number of schools within the city of Stockholm. Each school will form a main part. Production takes place during ongoing school activities, i.e. children and staff etc. will move in the direct vicinity of the contract area. Internal measures mainly include the creation of RWCs, installation of a platform lift, installation of a tele loop, various
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand
Senast uppdaterad
Loading...