De 17 globala hållbarhetsmålen.

Innovationsprojekt kring klimatanpassning

Tillsammans med bland annat forskningsinstitutet RISE, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Stockholmshem, Stockholms Universitet och Västerås kommun ska SISAB samarbeta hur man ska arbeta med klimatanpassning.

Projektet Multifunktionell urban klimatanpassning har beviljats stöd av Vinnova för klimatanpassning i den byggda miljön. Projektet avser att skapa förutsättningar för genomförande av effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med naturbaserade multifunktionella åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor. För några platser i Stockholm och Västerås kommer det analyseras vilka åtgärder som är bäst lämpade just där. Exempel på åtgärder kan vara att minska mängden hårdgjorda ytor och istället etablera sänkor med gräs där vatten kan samlas eller plantering av träd på specifika platser som leder till att skugga och lägre temperaturer. Det kommer även tas fram verktyg och metoder för samverkan i klimatanpassningsarbetet då det är frågor som beror många olika aktörer som Trafikkontor, Miljöförvaltning, Gata- och parkförvaltning, Fastighetsbolag och ägare till ledningsnätet för vatten.

För SISAB betyder detta att för några skolor kommer det tas fram rekommendationer på vilka multifunktionella åtgärder som passar just där och som ger flest nyttor. Vi kommer också öka samarbetet och ta fram former för hur Stadens olika förvaltningar och bolag ska arbeta med dessa frågor.

Det finns ett allt större behov att anpassa våra gårdar och byggnader mot ett förändrat klimat. Det är en utmaning då det andra gör på fastigheter runt omkring påverkar vår fastighet på samma sätt som de åtgärder vi gör påverkar andra, så det krävs samverkan.

För mer info om stadens klimatanpassningsarbete Klimat - Stockholms miljöbarometer

Publicerad: 25 oktober 2021
Loading...