Välkommen till SISAB:s hållbarhetssida

Du har kanske redan märkt att den här sidan skiljer sig från övriga delar av sisab.se. Här hittar du ett axplock av vårt hållbarhetsarbete. Det är förstås långt ifrån allt - för som offentligt bolag är ju i princip allt vi gör hållbarhetsarbete i någon form. Mycket av innehållet på den här sidan är hämtat från våra hållbarhets- och årsredovisningar. Båda redovisningarna finns som pdf.

Stockholm växer - Så möter vi behovet av nya elevplatser

SISAB:s uppdrag är att skapa 45 000 elevplatser till år 2040. Bara fram till år 2022 planeras minst ett 40-tal skolprojekt som ger nya elevplatser. De flesta är tillkommande byggnader till befintliga skolor i SISAB:s bestånd eller renoveringar som ger nya elevplatser. Helt nya skolor är Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden och Sjöviksskolan i Årstadal som färdigställdes under 2019, Sturebyskolan i Enskede som får en ny byggnad som färdigställs under 2020 samt Brandstegen i Hägersten som planeras till 2022. Dessutom planeras ett 50-tal nya förskolor – varav flertalet ersätter äldre förskolor. Målet för 2019 var en ökning med 5000 elevplatser. Resultatet blev 5 138 elevplatser. De färdigställda projekt som gav flest nya elevplatser var Sjöviksskolan i Årstadal och Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Rättvist byggande

För att förbättra förutsättningar för en sund konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga arbetsvillkor har ett projekt avseende uppföljning av svart arbetskraft och kontroll på arbetsplatser formerats under 2019. Projektet är en del av ett utökat samarbete inom ett flertal av stadens bolag för uppföljning och kontroll i samverkan med Skatteverket, Gränspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket och görs enligt Stockholmshems modell för Rättvist Byggande.

Nyckelskåp

SISAB:s digitala nyckelskåp har drastiskt minskat bilåkandet i Stockholm. Sedan starten för två år sedan har 54 000 nyckelutlämningar kunnat utföras direkt på plats, utan en ”omväg” via SISAB:s huvudkontor.

Detta är en innovativ lösning som spar tid, pengar och framförallt minskar miljöbelastningen som stadens bilåkande står för. Cirka 30 ton CO2 per år sparas in när antalet körningar för entreprenörer minskas.  Nycklarna är digitalt kodade och kan endast hämtas ut ur skåpen av personer med ID06 och av SISAB på förhand godkända entreprenörer.

 

Attrahera och behålla kompetens

SISAB strävar efter att rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och fördomsfri där utgångspunkten är att se till varje kandidats faktiska kompetens och potential. Detta uppnås genom en tydlig kravprofil och strukturerad intervjuteknik.

Trygga skolvägar

SISAB har under året deltagit i flertalet s.k. trygghetsvandringar med syfte att skapa en tryggare utomhusmiljö på och i anslutning till våra skolor och förskolor.

Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med andra fastighetsägare i närområdet för att på bred front höja tryggheten i området. För SISAB:s del har detta inneburit åtgärder för ökad insyn, reducering av större buskage, förbättrad belysning etc.

Driftoptimering och digitalisering

SISAB har ett avancerat system för drift och övervakning som föranlett cirka 60 studiebesök och föredrag under året. Tack vare cirka 16 000 sensorer - varav cirka 4000 tillkommit under 2019 - och realtidsuppkopplingen i systemet SISAB OnLine (SOL) kan våra drygt 600 fastigheter få en god inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi.

Lekfullt energisparande i förskolan

Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Det lustfyllda lärandet ger barn och vuxna ett nytt förhållningssätt till energi- och miljöfrågor som de tar med sig genom livet och sprider till nära och kära. Att delta i Energiagenterna ger på så sätt ringar på vattnet och ett värde också på lång sikt. Tillsammans med förskolorna skapar vi handlingskraft och engagemang för en hållbar framtid.

Giftfria och sunda skolmiljöer

Stockholms kemikalieplan 2014-2019 slår fast att barn och ungdomar är särskilt viktiga att skydda från skadliga ämnen. Det gäller såväl i ute- som inomhusmiljön. När det gäller utomhusprodukter som fallskyddsgummi och konstgräs har SISAB fortsatt sitt arbete för att minimera eventuella hälsorisker med stöd från miljöförvaltningen inom staden.

Pilotstudien Kemikaliesmarta åtgärder i förskola har fortsatt med nya provtagningar och analyser av skadliga ämnen som kan spridas från bland annat golvmattor. Studien är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, SISAB, miljöförvaltningen och Stockholms Universitet. Under 2020 kommer en slutlig rapport att färdigställas. Projektet har hittills visat att jämförelsevis låga halter av farliga kemikalier spridits från golven i SISAB:s lokaler.

Bobergsskolan

Produktportfölj

För att klara uppdraget har SISAB utvecklat en produktportfölj med smarta lösningar.

Miljöbyggnadscertifiering

2014 beslutade SISAB att alla nya byggnader ska certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) certifieringssystem Miljöbyggnad, nivå silver.

Miljöbyggnad omfattar områdena energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen innebär dels att SISAB lever upp till stadens krav på energianvändning och fungerar även som en kvalitetssäkring i form av en tredjepartsgranskning från SGBC. Under året har SISAB:s medarbetare fortsatt att utbildats i vad certifieringen innebär både i projekt och under förvaltning. Arbetet med uppföljning inför verifiering av preliminärcertifierade byggnader har också intensifierats under året.

31 miljöbyggnader och Miljö byggnads logga

Sveriges första käpphästarena invigd

Nu är landets första käpphästarena redo för hoppning, dressyr och terrängritt. SISAB:s vd Claes Magnusson klippte, i juni 2019, invigningsbandet för arenan som premiärreds av barn från Fruängens skola.

Käpphästarenan byggdes på initiativ av SISAB på egen mark med förhoppningen att inspirera och visa resultatet av det samarbete och samverkan SISAB vill ha och uppmuntra mellan Stockholms olika verksamheter.

– Banan var jättebra och rolig. För mig känns käpphästhoppning som frihet, säger Elin Berardi Böhlin, elev på Fruängens skola och käpphästryttare, efter att ha testat några varv.

Hälsofrämjande arbete

SISAB strävar efter att alla ska må bra genom att erbjuda olika aktiviteter, som exempelvis gemensamma lunchpromenader, kontorsyoga, motionslopp, idrottsdag och en friluftsdag för alla 2019. En arbetsgrupp vid namn Hälsab planerar och arrangerar aktiviteterna.

Under 2019 har SISAB utsetts till Stockholms läns friskaste företag. Priset går till de arbetsgivare som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

SISAB erbjuder dessutom förmåner såsom hälsoundersökningar, stödsamtal med terapeut, friskvårdsbidrag samt subventionerad lunch. För att gynna både hälsa och klimat subventioneras inköp av cykel eller SL-kort, och SISAB har stadens första egna cykelpool för tjänsteresor. Det finns även möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga semesterdagar.

Förbättrade gårdar

Inom SISAB genomförs skolgårdsprojekt med skolelevernas medverkan. Tillsammans med elever och personal har Utbildningsförvaltningen och SISAB tagit fram en rad åtgärder för att förbättra skolgårdarna och utnyttja ytorna bättre.

Nya och anpassade lekutrustningar har installerats. Konstgräs har lagts på ytor där slitaget på gräs varit för stort och underlag behövts anpassas efter tillskapade aktivitetsytor. Vistelseytor med bänkar och platser att hänga på har etablerats. Skolgårdprojekten är en viktig del i att utforma stimulerande och lärande skolmiljöer. Sedan 2015 har mellan 4 och 6 skolgårdar rustats upp varje år och till 2020 planeras för fler. Under året har elever medverkat i projekteringen av fem stycken skolgårdar som ska förbättras 2020. Dessutom rustas gårdar upp i samband med olika husbyggnadsprojekt.

Barnkonventionen för SISAB

Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. I samarbete med Utbildningsförvaltningen håller en barnchecklista på att tas fram för att underlätta hur projekt ska arbeta med och belysa konsekvenser för barn.

Syftet är att checklistan ska fungera som ett verktyg för att på ett tydligare sätt värdera och dokumentera konsekvenser för barn genom hela projekten och höja kvaliteten på barnrättsarbetet. SISAB deltar också i Stockholms stads barnrättsnätverk där frågor kring barnkonventionen diskuteras på en förvaltningsövergripande nivå.

Trygghets- och säkerhetsarbete

SISAB arbetar konstant för att den fysiska miljön i skolan ska upplevas som trygg och säker. Med jämna mellanrum genomförs trygghetsvandringar där mörka och otrygga platser identifieras och åtgärdas. Vårt bevakningsbolag har en särskild grupp av väktare som knyter kontakter och skapar dialog med ungdomar, det så kallade Ungdomsteamet. För att minska risken för bränder är vi strikta med att inget brandfarligt material ska finnas i närheten av våra hus.

Vid två tillfällen varje år, vår och höst, genomförs en riktad insats, SBA Utemiljö, i syfte att få hyresgästerna att hålla sina fastigheter rena från brännbart material. SISAB:s bevakningsbolag genomför oanmälda kontroller och fotograferar löst brännbart material. Bilderna från dessa kontroller skickas sedan till verksamheten med uppmaning att detta tas bort.

SISAB för, vid behov, dialog med grannar som bor nära våra förskolor och skolor och ger dem möjlighet att rapportera iakttagelser direkt till bolaget. Tillsammans med hyresgäster, bevakningsbolag och polisen förs dialog om hur vi kan bli ännu bättre på vårt förebyggande arbete.

Trygg arbetsplats - Håll nollan

SISAB är medlem i organisationen Håll Nollan sedan 2018 – samverkan för noll olyckor i byggbranschen. SISAB delar organisationens vision om att ingen ska skadas på våra byggarbetsplatser. Under året har vi påbörjat ett arbete med att införa Håll Nollans gemensamma arbetssätt för byggherrar för att skapa säkra byggarbetsplatser.

Uppkoppling i skolorna

SISAB har bytt och uppgraderat dataskåp i samtliga skolor för att säkerhetsställa de framtida behoven med 40 procent reservkapacitet i dataskåpen.

Under 2019 blev det klart att SISAB skulle ansvara för leverans av stadens grund- och gymnasieskolors IT-infrastruktur. Det har inneburit att bolaget har utökat sitt samarbete med utbildningsförvaltningen och med stadens IT-leverantörer, S:t Erik Kommunikation och STOKAB. Under 2020 kommer SISAB att fortsätta säkerställa, vidareutveckla och effektivisera avtalet.

Byggnadsminne från 1700-talet blir vetenskapligt centrum

Med långsiktiga planer på ett vetenskapligt centrum fick SISAB i april 2018 i uppdrag att förvärva Stockholms gamla observatorium i Vasastan. Ett för bolaget ovanligt köp av ett byggnadsminne på historisk mark. Det finns stora möjligheter med fastigheten men också tydliga restriktioner kring vad som är tillåtet att förändra.

Skolan är mer än bara skola

Skolan mitt i byn handlar om en flexibel utformning som gör att lokalerna kan användas vid förändrade elevsammansättningar och för föreningsliv utanför skoltid.

Vi testade 3D-skanning i förskolan Kotten

I SISAB:s projekteringsanvisningar ställer vi krav på BIM-projektering i alla våra nybyggnadsprojekt. En större utmaning är hur vi hanterar behovet av 3D-visualiseringsteknik i våra befintliga skol- och förskolebyggnader, som alltså inte är nya byggnader. En alternativlösning vi testade under 2018 är 3D-skanning. Först ut var förskolan Kotten i Enskede.

Äldre byggnader gamla miljöproblem

Att alla de barn och vuxna som vistas i våra lokaler ska må bra är vår absoluta målsättning. Därför lägger vi mycket möda och resurser på att utveckla arbetsmetoder och rutiner som hjälper oss att skapa hälsosamma lokaler. Eftersom vi har fastigheter som har byggts under hundratals år så är det stor variation på material och förutsättningar.

För att säkerställa att våra nya fastigheter motsvarar våra höga hållbarhetskrav har vi valt att certifiera alla våra nya förskolor och skolor enligt Miljöbyggnad nivå silver. Miljöbyggnad är ett väl beprövat system som kravställer inomhusmiljön i fastigheten inom en mängd olika områden som exempelvis akustik och ljus.

Vi arbetar löpande med buller, radon, fukt och ventilation i hela vårt fastighetsbestånd. Till hjälp i det arbetet har vi vårt Miljöprogram och våra goda exempel som tar upp lösningar som kan inspirera och bidra till erfarenhetsåterföring.

Många av de problem som de som vistas i våra lokaler upplever beror på att städningen har utförts på fel eller undermåligt sätt. Städningen är hyresgästens ansvar men vi har tagit fram en städhandbok som alla kan ha som stöd i dialogen med den som städar lokalerna. Välstädade lokaler gör också att materialen håller längre.

Årets Stockholmsbyggnad 2018 – Hållbart för flera generationer

I Älvsjö står Långbrodalsskolan, Årets Stockholmsbyggnad 2018 framröstad av stockholmarna. Långbrodalsskolan behövde fler elevplatser när den hundraåriga huvudbyggnaden inte längre räckte till för områdets växande barnkullar. Resultatet blev en modern utbildningsmiljö som snabbt vann skolbarnens godkännande och döptes till Palatset.

Följande fotografer har bidraget med innehåll till den här sidan:

Årets Stockholmsbyggnad - Långbrodalsskolan, foto Anders Fredriksen
Uppkopplade lokaler skapar kvalitet och sparar pengar, foto Federico Beccari (Unsplash)
Avtalat samarbete - Per Backe, foto SISAB
Byggnadsminne från 1700-talet blir vetenskapligt centrum - Observatoriet, foto SISAB
Stockholmsrummet visar hur SISAB och staden växer, foto SISAB
Vi syns och vi hörs, foto SISAB
Skolan är mer än bara skola - Kungsholmens grundskola, foto Eric Claesson