Hållbar dagvattenhantering

I takt med högre exploatering av mark med en tätare stad och ett förändrat klimat ställs högre krav på hanteringen av vatten.

Dagvatten innefattar regn- eller smältvatten som tillfälligt rinner över olika ytor. Om man kan samla upp detta vatten kan det nyttjas till bevattning av växter eller till lek på skol- och förskolegårdar i form av vattenrännor eller ränndalar. Målet är att dagvatten ska användas som en resurs i utformningen för att skapa attraktiva och funktionella miljöer. SISAB vill därför understryka vikten av att ta tänka på dagvattenhanteringen i tidigt skede i projekten. 

SISAB är en del av RISE:s projekt SODA för samverkan kring hållbar dagvatten- och skyfallshantering. 

Läs mer om SODA här

Läs mer om några av våra dagvattenlösningar 

Loading...